Skip to main content

Language: English / GĂ idhlig

Loading…

Get involved

Gaelic

This Cross-party group's purpose:

To provide MSPs with a mechanism for obtaining information, support, advice and views on issues relating to the Gaelic language and culture within a broad forum which represents Gaelic interests in Scotland.

Next meeting

Thursday, November 30, 2023

Thèid an ath choinneamh Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig a chumail air Diardaoin 30 An t-Samhain 2023 aig 13.00.

Thèid a’ choinneamh aghaidh ri aghaidh a chumail ann an togalach Pàrlamaid na h-Alba agus thèid a chraoladh tro Microsoft Teams gus leigeil le daoine a bhith an làthair air-loidhne. Bidh eadar-theangachadh ri fhaighinn an dà-chuid air-loidhne agus aig a' Phàrlamaid. Feumaidh tu inneal agus fònaichean-cluaise agaibh fhèin cleachdadh gus cothrom fhaighinn air eadar-theangachadh mar-aon aig a’ Phàrlamaid. 

Faodar clàradh airson a bhith an làthair air-loidhne an seo.

Ma tha sibh airson an coinneamh aghaidh ri aghaidh a frithealadh, feumar fios a chur thugainn ann am post-d gu [email protected] ro 12f air Diciadain, 29.11.23.

The next meeting of the Cross-Party Group on Gaelic will be held on Thursday 30 November 2023 at 13.00.

The in-person meeting will be hosted in the Scottish Parliament building and will be streamed through Microsoft Teams to allow an online audience. Real-time translation will be available both online and at the Parliament. You must bring your own device and headphones to access real-time translation at the Parliament. 

You can register for the online meeting here.

If you would like to attend the meeting in person, please let us know in an email to f[email protected] by 12pm on Wednesday, 29.11.23.

 

Get in touch

If you want to get in touch, you can contact Bòrd na Gàidhlig

Address:

Involved in the group

MSPs, individuals and organisations who participate in and support this group.

Current Members

Alasdair Allan

Convener

Party: Scottish National Party

MSP for: Na h-Eileanan an Iar (Constituency)

Party: Scottish Green Party

MSP for: Highlands and Islands (Region)

Kate Forbes

Member

Party: Scottish National Party

MSP for: Skye, Lochaber and Badenoch (Constituency)

Rhoda Grant

Member

Party: Scottish Labour

MSP for: Highlands and Islands (Region)


Non MSP Individuals

Carole Henderson


Organisations

An Comunn Gàidhealach
Bòrd na Gàidhlig
Cearcall Còmhraidh Fìobha
Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann
Comhairle nan Eilean Siar
Comhairle nan Leabhraichean
Comunn na Gàidhlig
Fèisean nan Gàidheal
Free Church of Scotland
MG Alba
Misneachd
Sabhal Mòr Ostaig
The Highland Council
University of the Highlands and Islands