Skip to main content

Language: English / GĂ idhlig

Loading…

Chamber and committees

National Gaelic Language Plan 2023-28

  • Submitted by: Alasdair Allan, Na h-Eileanan an Iar, Scottish National Party.
  • Date lodged: Tuesday, 01 June 2021
  • Motion reference: S6M-00166
  • Current status: Taken in the Chamber on Wednesday, 23 June 2021

That the Parliament welcomes the launch of Bòrd na Gàidhlig’s consultation events on the next National Gaelic Language Plan; understands that these plans provide strategic direction for the development of the Gaelic language; recognises what it believes is the precarious position that the language faces in the remaining vernacular communities in the Western Isles and elsewhere in Scotland; notes the publication in July 2020 of a comprehensive sociolinguistic study into the use of Gaelic in the vernacular-island communities; understands that this study, The Gaelic Crisis in the Vernacular Communities, concluded that the social use and transmission of Gaelic is at the point of collapse; notes the view that public policy could and should do more to support and protect the language; believes that developments over the next few years will be vital for its future, and notes the hopes that have been expressed calling for Members to use the forthcoming Scottish Languages Bill and other opportunities to play their part in supporting the Gaelic language.

 

The Member has provided the following translation

 

Gu bheil a’ Phàrlamaid a’ cur fàilte air toiseach tachartasan co-chomhairleachaidh Bhòrd na Gàidhlig air an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig; a’ tuigsinn gu bheil na planaichean seo a’ toirt stiùireadh ro-innleachdail do leasachadh na Gàidhlig; ag aithneachadh na tha i a’ creidsinn a bhith na shuidheachadh cugallach don chànan anns na coimhearsnachdan dùthchasach a tha air fhàgail anns na h-Eileanan an Iar agus ann an àiteachan eile ann an Alba; gu bheil i a’ toirt fa-near foillseachadh san Iuchar 2020 de làn sgrùdadh sòisio-chànanach air cleachdadh na Gàidhlig anns na coimhearsnachdan dùthchasach eileanach; gu bheil i a’ tuigsinn gun do cho-dhùin an sgrùdadh seo, The Gaelic Crisis in the Vernacular Communities, gu bheil cleachdadh sòisealta agus tar-chur na Gàidhlig an impis mòr-chrìonadh; a’ toirt fa-near don bheachd gum b’ urrainn agus gum bu chòir do phoileasaidh poblach barrachd a dhèanamh gus taic agus dìon a thoirt don chànan; a’ creidsinn gum bi leasachaidhean thairis air na beagan bhliadhnaichean a tha romhainn deatamach don chànan san àm ri teachd, agus gu bheil i a’ toirt fa-near an dòchais a chaidh a chur an cèill gun cleachd Buill Bile Cànanan na h-Alba a tha ri thighinn agus cothroman eile gus am pàirt fhèin a ghabhail ann a bhith a’ toirt taic don Ghàidhlig.


Supported by: Sarah Boyack, Siobhian Brown, Donald Cameron, Maggie Chapman, Annabelle Ewing, Kenneth Gibson, Monica Lennon, Fulton MacGregor, Rona Mackay, Ruth Maguire, Gillian Martin, John Mason, Paul McLennan, Stuart McMillan, Jenni Minto, Emma Roddick, Collette Stevenson, Mercedes Villalba, Elena Whitham