Skip to main content

Language: English / GĂ idhlig

Loading…

Chamber and committees

Motion ref. S6M-00570

Gaelic Medium Education Reading Journey Award

Submitted by: Jim Fairlie, Perthshire South and Kinross-shire, Scottish National Party.
Date lodged: Wednesday, June 30, 2021

Supported by: Clare Adamson, Alasdair Allan, Colin Beattie, Siobhian Brown, Ariane Burgess, Jackie Dunbar, Annabelle Ewing, Kenneth Gibson, Bill Kidd, Rona Mackay, Ruth Maguire, Gillian Martin, Stuart McMillan, Audrey Nicoll, Michelle Thomson, Elena Whitham

That the Parliament congratulates Goodlyburn Primary School in Perth on receiving the national Gaelic Medium Education Reading Journey award, as part of the First Minister’s Reading Challenge 2020-21; notes that this is the second time pupils from the school have won the award; recognises that the Reading Challenge was launched to inspire young people to discover a joy of reading, and encourages all schools to participate in the challenge.

 

The Member has provided the following translation:

 

Duais Slighe Leughaidh Foghlam Gàidhlig

 

Gu bheil a’ Phàrlamaid a’ cur meal-a-naidheachd air Bun-sgoil Goodlyburn ann am Peairt air an duais Slighe Leughaidh Foghlam Gàidhlig fhaighinn mar phàirt de Dùbhlan Leughaidh a’ Phrìomh Mhinistear 2020-21; a’ toirt fa-near gur e seo an dàrna turas a tha sgoilearan bhon sgoil air an duais a bhuannachadh; a’ tuigsinn gun deach an Dùbhlan Leughaidh a chuir air bhog gus daoin’ òga mhisneachadh gu bhith a’ faighinn toileachas leughaidh, agus a’ brosnachadh a h-uile sgoil pàirt a ghabhail anns an Dùbhlan.