Naidheachd

 

Roghainn chuspairean a tha ri fhaighinn ann an sgoiltean na h-Alba ga rannsachadh

A bheil an roghainn chuspairean a tha ri fhaighinn ann an sgoiltean a’ cuingealachadh cothroman beatha òigridh na h-Alba? Thèid seo a sgrùdadh ann an rannsachadh ùr le Taigh an Ròid a chaidh ainmeachadh an-diugh.

Òigridh gam brosnachadh gu bhith a’ cur an cèill na tha iad an dùil bho Phàrlamaid na h-Alba

Thathar ag iarraidh air òigridh bho air feadh Alba litir a chur gu Pàrlamaid na h-Alba a’ cur an cèill an dùilean agus an àrd-mhiannan airson na Pàrlamaid thairis air an ath 20 bliadhna.

Comataidh Thaigh an Ròid a’ cur taic ri atharrachadh anns an dòigh-obrach airson tabhartas bhall-bodhaige

Tha Comataidh Slàinte is Spòrs Phàrlamaid na h-Alba air an taic a chuir an cèill airson bile a dh’atharraicheadh an t-siostam tabhartais bhall-bodhaige ann an Alba gu dòigh-obrach far an robhas a’ meas gun deach tabhartas bhall-bodhaige a cheadachadh ...

Comataidh ann an Taigh an Ròid ag iarraidh leasachaidhean airson dèiligeadh ri bochdainn chonnaidh

Tha Comataidh ann an Taigh an Ròid air taic a thoirt do Bhile a bhios a’ lùghdachadh bochdainn chonnaidh ann an Alba. Ach tha a’ Chomataidh ag iarraidh barrachd ullachaidhean gus crìoch a chur air suidheachadh ...

Pàrlamaid gu bhith ag ainmeachadh Coimiseanair airson Bhun-tomhasan Beusail ann am Beatha Phoblach na h-Alba

The Commissioner is responsible for investigating complaints about the conduct of MSPs, local authority councillors, members of public bodies and lobbyists.

Comataidh ag aontachadh gum bu chòir oideachadh ciùil a bhith an asgaidh

Bu chòir oideachadh ciùil ann an sgoiltean a bhith an asgaidh. Is e seo co-dhùnadh aithisg a chaidh a thoirt a-mach an-diugh le Comataidh Foghlam is Sgilean aig Taigh an Ròid a bhios a’ sgrùdadh solarachadh teagasg ciùil ann an sgoiltean.

Obair togail mar ghnìomhachas gu bhith air a cur fon phrosbaig le Comataidh ann an Taigh an Ròid

Tha obair togail, mar raon ann an Alba, gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig comataidh ann an Taigh an Ròid.

Prògram fad bliadhna gu bhith a’ comharrachadh 20 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba

Chaidh prògram fad bliadhna a chur an cèill an-diugh a bhios a’ comharrachadh 20 bliadhna bho chaidh Pàrlamaid na h-Alba a chruthachadh.

Leasain Nirribheach airson Comataidh a’ Cheartais

Bidh Comataidh a’ Cheartais ann am Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh turas rùn-rannsachaidh gu Oslo mar phàirt de na rannsachaidhean aca air ath-leasachadh sheirbheisean poilis is smàlaidh ...

Tha Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd Thaigh an Ròid a’ rabhadh gu bheil fianais làidir ann air cunnart deamografaigeach a thaobh meud buidseat na h-Alba

Tha fianais làidir ann gu bheil cunnart deamografaigeach a’ bagairt air meud buidseat na h-Alba san àm ri teachd, a rèir Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd aig Taigh an Ròid. Dh’fhaodadh seo buaidh a thoirt air caiteachas poblach ann an Alba.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date