Naidheachd

 

Comataidh Ceartas Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air Na Crìochan airson fiosrachadh fhaighinn

Air thoiseach air bliadhna ùr na Pàrlamaid, tha BPAan bho Chomataidh Ceartas Pàrlamaid na h-Alba a’ cur latha seachad còmhla ri luchd-poilis, profeiseantaich lagha agus daoine eile ...

BPAan ag ràdh nach eil an Lagh air Smachd Chon a th’ ann an-dràsta idir èifeachdach gu leòr

Tha BPAan air a’ Chomataidh Sgrùdadh Poblach is Sgrùdadh Iar-reachdais air a ràdh an-diugh nach eil an reachdas air smachd chon a th’ ann an-dràsta idir èifeachdach gu leòr agus tha iad air iarraidh air Riaghaltas ...

Bu mhath le muinntir na h-Alba barrachd cleachdadh de theicneòlas fhaicinn taobh a-staigh an NHS, fhuair rannsachadh bho Chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Bu mhath le muinntir na h-Alba barrachd cleachdadh de theicneòlas fhaicinn taobh a-staigh an NHS, fhuair rannsachadh bho Chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba. Chaidh ciad toraidhean an rannsachaidh fhoillseachadh an-diugh ...

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

A bheil Rathaidean na h-Alba a’ faighinn maoineachadh ceart? Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

Tha a’ Chomataidh Eaconamaidh Dhùthchail agus Ceangalachd a’ lorg bheachdan bho raon farsaing de luchd-cleachdaidh rathaidean air èifeachdas na dòigh-obrach làithreach airson rathaidean ann an Alba a chumail suas...

Cuimhneachan 20 Bliadhna Phàrlamaid na h-Alba – Fiosrachadh Cuirme

Chaidh làn fhiosrachadh fhoillseachadh mun chuirm Disathairne gus 20 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba a chomharradh.

Dealbhan-camara mheadhanan as fheàrr san t-saoghal gan taisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh a ghairm an-diugh gum bi taisbeanadh an-asgaidh a’ sealltainn cuid de na dealbhan-camara as smuaineachail a thogadh thar 2018 ga chumail aig Pàrlamaid na h-Alba as t-samhradh.

BPAan a’ sireadh bheachdan air planaichean an aghaidh Gearradh Buill-gineamhainn Bhan

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna Pàrlamaid na h-Alba air tòiseachadh air sgrùdadh mionaideach a dhèanamh mu phlanaichean gus dìon nas treasa a thoirt do bhoireannaich is clann-nighean a dh’fhuiling...

Buannaich tiogaidean gus A Mòrachd A’ Bhanrigh fhaicinn a’ dèanamh òraid aig 20mh cuimhneachan na Pàrlamaid

Gheibh deichnear den phoball na suidheachain as fheàrr a dh’fhaicinn A Mòrachd A’ Bhanrigh a’ dèanamh òraid do Phàrlamaid na h-Alba air Disathairne 29 Ògmhios.

Creideas Coitcheann as coireach airson fiachan màil, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

Tha toirt a-steach a’ Chreideis Choitchinn air adhbharachadh mòran fiachan màil agus tha Comataidh Phàrlamaid na h-Alba air iarraidh gun tèid dèiligeadh ris an t-suidheachadh sa bhad.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date