Naidheachd

 

BPA a’ cur fàilte air Sgeama Tilleadh Eàrlas Bhotal na h-Alba

Bidh buaidh tharbhach, sheasmhach air oidhirpean gus dèiligeadh ri atharrachadh gnàth-thìde aig an sgeama tilleadh eàrlas bhotal a tha ga mholadh, a rèir aithisg a chuir Comataidh Àrainneachd, Atharrachadh Gnàth-thìde agus Ath-leasachadh Fearainn ...

Maoineachadh nan ealain feumach air barrachd cuideim air luchd-ealain, tha Comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

Maoineachadh nan ealain feumach air barrachd cuideim air luchd-ealain, tha Comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

An t-Àrd-ollamh Ailean Alexander air ainmeachadh mar Chathraiche ùr Sgrùdadh Alba.

Chaidh ainmeachadh gu bheil an t-Àrd-ollamh Ailean Alexander air ainmeachadh mar Chathraiche ùr Sgrùdadh Alba. Tòisichidh e san dreuchd le èifeachd bho 1 Giblean 2020.

Comataidh a’ Cheartais ag iarraidh gum faigh an tsar dàta pearsanta cumhachdan a bharrachd

Tha Comataidh a’ Cheartais aig Pàrlamaid na h-Alba air taic a chur ri prionnsapalan coitcheann Bile a chruthaicheas Coimiseanair Beò-meatrachd na h-Alba agus a stèidhicheas Còd Cleachdaidh air mar a bhios am poileas a’ làimhseachadh beò-meatrachd ...

Atharrachadh siostamach a dhìth gus aghaidh a chur air ana-cothrom ann an cuspairean STEM

Atharrachadh siostamach a dhìth gus aghaidh a chur air ana-cothrom ann an cuspairean STEM

Ciamar as fheàrr as urrainn do Riaghaltas na h-Alba luchd-obrach mion-reic a dhìon? Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

Thèid bile aig a bheil e mar amas cur ri dìon luchd-obrach mion-reic a sgrùdadh le Comataidh Eaconomaidh, Lùtha agus Obair Chothromaich.

Comataidh a’ cur fàilte air meudachadh a’ chòir-bhòtaidh

Bu chòir cothrom a bhith aig nàiseantaich chèin a tha a’ fuireach ann an Alba beachd a thoirt seachad air mar a tha an dùthaich ga ruith. Seo beachd a’ mhòr-chuid den Chomataidh Inbhean, Modhan-obrach agus Dreuchdan Poblach

Gairm airson òrdain-reice èigneachail gus aghaidh a chur air duilgheadas nan dachaighean falamh

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a bhriathar a choileanadh agus reicean èigneachail a thoirt a-steach gus aghaidh a chur air duilgheadas nan taighean falamh.

An ceannas air atharrachaidhean: na tha air chùl Gnìomhachas anns a’ Phàrlamaid

Bidh ceannas air atharrachaidhean ann an gnìomhachas mar chuspair aig co-labhairt dà latha ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date