Feumaidh Taigh an Ròid a dhleastanas sgrùdaidh a mhìneachadh gu soilleir mar fhreagairt do Brexit, a rèir panail eòlaichean

12.02.2021

Feumaidh Taigh an Ròid mìneachadh nas soilleire a dhèanamh air an obair sgrùdaidh aige mar fhreagairt do Brexit, a rèir aithisg ùr a chaidh fhoillseachadh an-diugh. 

Tha panail de dh’eòlaichean fiosgail, eaconamach agus bun-reachdail ag ràdh gu bheil fèin-riaghladh a-nis tòrr nas iom-fhillte, leis na cumhachdan fiosgail a fhuaras o chionn ghoirid agus atharrachaidhean an dèidh Brexit, agus gum feum Pàrlamaid na h-Alba an dòigh-obrach aice a thaobh sgrùdadh atharrachadh às dèidh taghadh 2021. 

Gus taic a thoirt don obair seo, tha am panail a’ moladh gum bu chòir ath-sgrùdadh goirid neo-eisimeileach le raon-ùghdarrais teann a stèidheachadh, gus aithris air ais don Phàrlamaid cho luath ’s a ghabhas.  

Bu chòir fòcas an ath-bhreithneachaidh a bhith air raointean-ùghdarrais comataidh san ath Phàrlamaid agus bu chòir dha a bhith a’ toirt a-steach beachdachadh air na cùisean fiosgail agus cùisean co-cheangailte ri Brexit a thog na h-eòlaichean, còmhla ri aithisgean dìleib chomataidhean eile.  

Beachdaichidh Comataidh an Ionmhais agus Bun-stèidh Thaigh an Ròid, a bharrantaich an sgrùdadh le panail eòlaichean, air na co-dhùnaidhean an t-seachdain sa tighinn. 

Thuirt ball panail nan eòlaichean an t-Àrd Ollamh Seumas Mitchell, Oilthigh Dhùn Èideann: 

“Tha fèin-riaghladh a-nis tòrr nas iom-fhillte agus nas duilghe a thuigsinn le cumhachdan Ministearan na h-Alba air an co-roinn le Ministearan na RA ann am mòran raointean poileasaidh cudromach.  Mar eisimpleir, a thaobh cìs cosnaidh agus ann an iomadh raon poileasaidh a bha roimhe seo fo chomas an AE.  Tha seo a’ ciallachadh gum feum a’ Phàrlamaid a bhith tòrr nas mothachail air mar a tha reachdas na RA a’ toirt buaidh air raointean tiomnaichte a’ toirt a-steach an ìre gu bheil e a’ cuingealachadh cumhachdan Ministearan na h-Alba. 

“Aig an aon àm feumaidh a’ Phàrlamaid cumail orra a’ sgrùdadh leasachaidhean poileasaidh aig ìre an Aonaidh Eòrpaich.  An dà chuid a thaobh buaidh leantainneach aonta malairt na RA-AE air raointean tiomnaichte agus an ìre gu bheil a' chumhachd 'cumail suas' ga cleachdadh.” 

A’ mìneachadh molaidhean panail nan eòlaichean, thuirt Charlotte Barbour, Stiùiriche Cìseachais, Institiud Luchd-cunntais Cairte na h-Alba: 

“Is e beachd a’ Phanail, ma tha sgrùdadh brìoghmhor gu bhith ann mu leasachaidhean co-cheangailte ri Brexit, chan urrainn don Phàrlamaid cumail a’ dol leis an dòigh-obrach a th’ ann an-dràsta a thaobh obair sgrùdaidh.  Tha an eallach sgrùdaidh san àm ri teachd air sgàth Brexit cho mòr gu bheil an coltas ann nach gabh a dhèanamh gu h-èifeachdach ma thèid a dhèanamh ann an dòigh ad-hoc. 

“An àite sin, tha feum air dòigh-obrach nas eagraichte agus air a dhealbhadh gu faiceallach, ged a tha feum air sùbailteachd gus dèiligeadh ri suidheachaidhean caochlaideach.  Tha am Panail, mar sin, a’ moladh gum feum a’ Phàrlamaid ann an co-chomhairle ri Riaghaltas na h-Alba a dhleastanas sgrùdaidh a mhìneachadh gu soilleir mar fhreagairt do Brexit. 

“Gus taic a thoirt don obair seo, tha sinn a’ moladh gum bu chòir ath-sgrùdadh neo-eisimeileach goirid le fòcas teann a stèidheachadh sa bhad agus aithris don Phàrlamaid cho luath ’s a ghabhas.   

Bu chòir fòcas an ath-bhreithneachaidh a bhith air raointean-ùghdarrais comataidh san ath Phàrlamaid agus bu chòir dha a bhith a’ toirt a-steach beachdachadh air na cùisean a thog na h-eòlaichean agus aithisgean dìleib chomataidhean eile. 

“Bu chòir co-dhùnaidhean an ath-bhreithneachaidh cuideachadh le bhith a’ fiosrachadh aonta air an structar comataidh agus raointean-ùghdarrais comataidh airson Seisean 6.” 

Rinn am panail eòlaichean molaidhean cuideachd airson na comataidh a thig às dèidh Comataidh an Ionmhais agus Bun-stèidh às dèidh an taghaidh sa Chèitean 2021: 

· Is e beachd a’ Phanail gu bheil coltas ann gum bi iarrtas nas motha air ùine pàrlamaid gus beachdachadh air reachdas chìsean agus mar sin gum bu chòir obair leantainneach na Buidhne-obrach Reachdail air Cìsean Tiomnaichte a bhith na phrìomhachas tràth ann an Seisean 6. 

· Dh’aontaich am Panail gum bu chòir don ath chomataidh sgrùdadh a dhèanamh air mar a thug COVID-19 buaidh air an t-siostam chìsean agus beachdachadh air roghainnean airson ath-òrdachadh nan cìsean a tha air an tiomnadh, a’ gabhail a-steach dòigh-obrach stèidhichte air còraichean daonna. Tha am Panail a’ moladh gum bu chòir an rannsachadh seo a bhith na phrìomhachas don ath chomataidh. 

Thuirt Neach-gairm Comataidh an Ionmhais is Bun-stèidh, Brus Crawford BPA: 

“Tha àrd-inbhe a’ phanail eòlaichean againn follaiseach. Tha mi a’ cur fàilte air an anailis lèirsinneach, ùghdarrasach seo. Tha mòran ann air am faod a’ chomataidh againn agus a’ chòrr den Phàrlamaid beachdachadh. Tha mi cinnteach gun toir e buaidh air stèidheachadh chomataidhean anns a’ Phàrlamaid ùr.”     

Leugh làn aithisg panail nan eòlaichean an seo 

Chaidh iarraidh air panail nan eòlaichean beachdachadh air: 

·    Tiomnadh tuilleadh chumhachdan tro Achd na h-Alba 2016, a’ leantainn molaidhean Coimisean Mhic a’ Ghobhainn.

·         Obrachadh Frèam Fiosgail Riaghaltas na RA/Alba a’ toirt a-steach freagairt do COVID-19.

· Buaidh bun-reachdail Brexit air tiomnadh cumhachd

Is iad buill a’ phanail, ann an òrdugh na h-aibidile: 

· Charlotte Barbour, Stiùiriche Cìseachais, Institiud Luchd-cunntais Cairte na h-Alba

· Dùghlas Friseal, Neach-deasachaidh Gnothaich is Eaconamaidh, BBC an h-Alba

· An t-Àrd Ollamh Mìcheal Keating, Ionad air Atharrachadh Bun-reachdail

· An t-Àrd Ollamh Seumas Mitchell, Oilthigh Dhùn Èideann

· Cairistìona O’Neill QC, Cathraiche, Brodies LLP

· Màiri Spowage, Leas-stiùiriche, Institiud Fraser of Allander

· Marc Mac an Tàilleir, Stiùiriche Sgrùdaidh Sgrùdadh Alba

· Dr Hannah White, Leas-stiùiriche, Institiud Riaghlaidh.

Còmhla riutha bha, an t-Àrd Ollamh Tom Mullen, an t-Àrd Ollamh Coinneach Armstrong agus Daibhidh Phillips a tha nan Comhairlichean do Chomataidh an Ionmhais agus Bun-stèidh.  Bha an Dr Jim Johnston, Clàrc na Comataidh, na chathraiche air a’ phanail.  Chaidh taic a thoirt seachad le oifigearan pàrlamaid.  

Faigh barrachd fiosrachaidh mu Chomataidh an Ionmhais agus Bun-stèidh an seo.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.