Comataidh aig Taigh an Ròid air taic a chur ri Bile nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne

20.12.2020

Bu chòir gun tèid Bile ùr a leigeadh le cloinn buidhnean poblach a thoirt gu cùirt airson briseadh a-steach air na còraichean aca le bhith a’ corpachadh Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne (UNCRC) ann an lagh na h-Alba a leudachadh gus buidhnean san roinn phrìobhaidich agus buidhnean saor-thoileach a bhios a’ lìbhrigeadh sheirbheisean poblach a ghabhail a-steach, tha Buill ag ràdh.

Tha Comataidh Co-ionannachd agus Chòraichean Daonna aig Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh gu bheil i a’ cur a taice ri prionnsapalan coitcheann an reachdais a thathar a’ moladh ach dh’iarr i gun tèid mìneachadh nan ùghdarrasan poblach a leudachadh gus a dhèanamh cinnteach nach eil buidhnean leithid sgoiltean prìobhaideach, luchd-taigheadais, luchd-solair cùraim-fhuirich is cùraim-chloinne a chumail a-mach bho dhleastanasan laghail a’ Chunnraidh.

Tha Bile Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte nu Chòraichean na Cloinne (Corpachadh) (Alba) a’ cur mar fhiachaibh laghail air ùghdarrasan poblach – Ministearan na h-Alba nam measg – meas a thoirt do chloinn agus do chòraichean dhaoine òga, gan cur fo dhleastanas gun gnìomh a ghabhail nach eil a rèir Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte.

Anns an aithisg aig Ìre 1 aice, mhol a’ Chomataidh gun cuireadh Riaghaltas na h-Alba comhairle ris a’ phrìomh luchd-ùidhe gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a ghabhadh am mìneachadh air “ùghdarras poblach measgaichte” teannachadh gus nach èireadh ceistean mar a dh’èirich le Achd nan Còraichean Daonna 1998, far a bheil na cùirtean air na briathran a mhìneachadh gu cumhang agus air buidhnean prìobhaideach no saor-thoileach a nì dreuchdan poblach a shaoradh.

Fon Bhile, faodaidh clann agus riochdairean a’ gnìomhadh às an leth dùbhlan a thoirt do dh’ùghdarrasan poblach anns a’ chùirt airson briseadh a-steach air na còraichean aca agus leigidh an reachdas ùr leis na cùirtean cur às do reachdas nach eil a rèir fheumalachdan sam bith sa Chunnradh.

Thog beachdan chun na Comataidh ceistean, ge-tà, mun chothrom a tha aig clann an-dràsta air seirbheisean nan cùirtean is nan tribiunal agus dh’iarr an aithisg air a’ bhritheamh as àirde dreuchd ann an Alba beachd a ghabhail air an fhianais seo agus ùrachadh a thoirt seachad mun adhartas a thathar a’ dèanamh gus siostam chùirtean a tha bàidheil ri cloinn a leasachadh mar ullachadh airson an reachdais ùir.

Dh’iarr Buill air Riaghaltas na h-Alba cuideachd am Bile atharrachadh gus an “fheum”, seach am “faod” na cùirtean is tribiunalan teacsa làn a’ Chunnraidh agus a’ chiad dà phròtacal roghainneach a chur san àireamh nuair a thathar a’ toirt breitheanas, agus toirt air na cùirtean is tribiunalan beachdan a’ phàiste iarraidh air dè bhiodh na “leigheas èifeachdach” anns an t-suidheachadh aca.

Mhol aithisg na Comataidh a bharrachd air sin gun atharraicheadh Riaghaltas na h-Alba an t-ullachadh mu thòiseachadh aig ìre 2 gus dèanamh cinnteach gun tig am Bile gu buil sia mìosan an dèidh na h-Aonta Rìoghail.

Tha am Bile cuideachd a’ cur dleastanas air Ministearan na h-Alba Sgeama Còraichean na Cloinne a dhèanamh gus mìneachadh mar a ghèilleas iad ri uallaichean Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte Convention, ach tha Buill ag iarraidh gun tèid an sgeama a neartachadh gus ceuman leithid taic ri cloinn le comharraidhean air an dìon no buidhnean so-leònte, cothrom air tagradh, cobhair laghail, foghlam mu chòraichean daonna agus innleachd ghearanan a tha bàidheil ri cloinn a ghabhail a-steach.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh, Ruth NicUidhir BPA:

“Tha seo na reachdas tionnsgalach dha-rìribh aig a bheil de chomas còraichean na cloinne a chur aig cridhe co-dhùnaidhean nan ùghdarrasan poblach. Tha sinn den bheachd, ge-tà, - mar a nochdas an fhianais chun na Comataidh – gu bheil raointean far an gabh am Bile leasachadh.

“Tha aithisg na Comataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba rannsachadh a dhèanamh air mar a ghabhas am mìneachadh a tha air ùghdarras poblach atharrachadh aig ìre 2 gus na buidhnean sin san roinn phrìobhaidich a bheir seachad seirbheisean poblach a ghabhail a-steach, a rèir brìgh is rùn a’ Bhile.

“Tha sinn cuideachd a’ dèanamh mholaidhean ag amas air leasachadh a thoirt air cothrom na cloinne is nan daoine òga air ceartas agus dearbhadh gum bi leigheasan laghail airson briseadh a-steach air còraichean na cloinne èifeachdach ann an gnìomh.

“Tha e deatamach fhèin gum bi còraichean na cloinne gan dìon, gam meas agus gan coileanadh mar chùis èiginneach, agus is e sin as coireach gun do dh’iarr sinn air Riaghaltas na h-Alba an t-ullachadh mu thòiseachadh atharrachadh gus dèanamh cinnteach gun tig an reachdas seo gu buil sia mìosan an dèidh dhan Bhile Aonta Rìoghail fhaighinn.”

Cùl-fhiosrachadh

Gheibhear dreach a tha “bàidheil ri cloinn” den aithisg, a thathar air foillseachadh an cois na h-aithisge aig ìre 1, tro dhuilleag-lìn Bile na Comataidh.

Ghabhadh ri Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne (UNCRC) le Còmhdhail Choitcheann 1989 agus chaidh a dhaingneachadh le Riaghaltas na RA ann an 1991, bhon uair sin tha uallach air a bhith air an RA fon lagh eadar-nàiseanta na còraichean a nochdas anns a’ Chunnradh a thoirt gu buil. Tha e a’ nochdadh nan còraichean catharra, poilitigeach, eaconamach, sòisealta agus cultarail air a bheil còir aig a’ chloinn uile agus is e an cunnradh mu chòraichean daonna as motha air a dhaingneachadh anns an t-saoghal. 

Tha an RA air làmh a chur cuideachd ri a dhà de na trì pròtacalan roghainneach: (1) air clann a bhith an sàs ann an strì fo arm; agus (2) air reic na cloinne, strìopachas-cloinne agus drùiseantachd-chloinne. Cha do chuir an RA làmh fhathast ris an treas pròtacal, a bheir an cothrom gearanan a thogail le Comataidh nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne. Ged a tha an RA ceangailte ris a’ Chunnradh anns an lagh eadar-nàiseanta, seach nach deach an Cunnradh a chorpachadh ann an lagh na rìoghachd, chan eil na còraichean sin mar phàirt den lagh a ghabhas cur an gnìomh gu dìreach ann an cùirtean na h-Alba.

Tha na còraichean sa Chunnradh, anns a bheil 54 altan, gam barantachadh do gach pàiste ge b’ e dè an cinneadh, a’ ghnè, an creideamh, an cànan, an comas no rud sam bith eile dham buin iad.

Tha Bile Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne (Corpachadh) (Alba) na Bhile le Riaghaltas na h-Alba. Chaidh a thoirt a-steach le Leas-phrìomh Mhinistear agus Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean, Iain MacSuibhne BPA ann am Pàrlamaid na h-Alba  air 1 Sultain 2020 agus a chur air adhart gu Comataidh Co-ionannachd agus Chòraichean Daonna (“a’ Chomataidh”) mar phrìomh chomataidh aig Ìre 1.

Mar thaic ris an sgrùdadh aice air a’ Bhile, sgaoil a’ Chomataidh gairm airson fianaise air 7 Sultain 2020, a thàinig gu crìch air 16 Dàmhair 2020. Fhuair a’ Chomataidh 153 freagairtean sgrìobhte, bha mu dhà thrian dhiubh seo bho chaochladh bhuidhnean san roinn phoblaich agus san treas roinn. Far a bheilear air cead a thoirt, tha na freagairtean seo rim faotainn air an làraich-lìn againn le giorrachadh den fhianais sgrìobhte nan cois.

A bharrachd air an obair-chomhairleachaidh seo, fhuair a’ Chomataidh còrr is 50 de fhreagairtean sgrìobhte air gairm shònraichte airson beachdan ag amas air cloinn agus daoine òga. Fhuaireadh beachdan bho chloinn agus bho dhaoine òga mar dhaoine fa leth, no mar phàirt de bhuidhinn mar bhun-sgoil, àrd-sgoil, phreasantachdan ùra, agus tro ghnìomhachdan le buidhnean-cloinne eile. 

Chuala a’ Chomataidh fianais ann an labhairt mun Bhile aig ceithir coinneamhan san t-Samhain agus san Dùbhlachd 2020. Tha ceanglaichean ri aithisgean oifigeil nan coinneamhan sin rim faotainn an seo.

Fiosrachadh nam Meadhanan

Baktosch Gillan
Email: [email protected]
Tel: 07866 163 636

Conaltradh Text Relay di-beathte

Bidh Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a’ giullachd dàta luchd-naidheachd gu tèarainte gus am bi e air chomas dhaibh aithisg a thoirt mu obair Pàrlamaid na h-Alba, a rèir nam feumalachdan a tha ann an-dràsta mu dhìon dàta. Tha de chòir agad tarraing a-mach às aig àm sam bith. Airson barrachd fiosrachaidh, seallaibh an  Sanas mu Phrìobhaideachd againn.

Fiosrachadh mun chomataidh

[email protected]

Fiosrachadh poblach 

· Loidhne nan ceist: 0131 348 5395 (Gàidhlig) no 0800 092 7500 (Beurla)

· [email protected]

· Teacsa 07786 209 888

· Faighnich ceist air-loidhne air còmhradh beò

· Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air conaltradh a’ cleachdadh seirbheis Text Relay no Cànan-soidhnidh Bhreatainn tro contactSCOTLAND-BSL. 

Faodaidh tu ar leantainn cuideachd air twitter @SP_EHRiC. agus cumail suas ris a’ Chomataidh, @SP_LocalGovt 

Thoir meas dhuinn air Facebook airson ùrachaidhean air naidheachdan is tachartasan 

No faigh a-mach barrachd air YouTube   

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.