Comataidh Ceartas Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air Na Crìochan airson fiosrachadh fhaighinn

30.08.2019

Air thoiseach air bliadhna ùr na Pàrlamaid, tha BPAan bho Chomataidh Ceartas Pàrlamaid na h-Alba a’ cur latha seachad còmhla ri luchd-poilis, profeiseantaich lagha agus daoine eile a bhios ag obair air farsaingeachd siostam a’ cheartais air Crìochan na h-Alba. 

’S e obair na comataidh a’ bhith a’ cnuasachadh, a’ sgrùdadh, agus a’ measadh ceartais agus chùisean laghail ann an Alba, a’ gabhail a-steach raon farsaing de chuspairean eadar ceartas eucoirean agus cùisean leithid foghlam lagha agus lagh teaghlaich.

Fhad ’s a bhios iad a’ tadhal air air Na Crìochan, bidh na BPA a’ coinneachadh ri luchd-poileas aig Stèisean Poileas Ghalashiels, agus a’ nochdadh aig ionadan eadraiginn (mediation) is conaltraidh do theaghlaich, ag èisteachd ri proifeasantaich ionadail an sàs ann an obair lagha is sòisealta.

Thathar an dùil mòr-aire a bhith air na roinnean seo de phoileasaidh ceartais, taobh a-staigh obair na Comataidh, fad na bliadhna ri teachd. Thathar an dùil gum bi a Chomataidh a’ cnuasachadh lagha ùir a dh’atharraicheas riaghailtean, a’ gabhail a-steach òrdaidhean conaltraidh ann an strìthean cùraim agus brisidhean theaghlach, fhad ’s nach bi cùisean obair-phoileis fada idir bho chlàr-ghnothaich na Comataidh.

A’ bruidhinn air an tadhal, thuirt Neach-ghairm na Comataidh, Margaret Mitchell BPA:

“Tha BPA air Comataidh a’ Cheartais gu mòr airson a bhith a’ coinneachadh ri daoine sna coimhearsnachdan aca agus far am bi iad ag obair.

Tha BPA den bheachd gu bheil e deatamach beachdan a chluinntinn, gan cur an cèill a thaobh obair-phoileis agus conaltradh theaghlach. Bidh iad nan taic ri sgrùdadh èifeachdach laghan ùra a thèid a mholadh agus gabhaidh seo a-steach molaidhean gus piseach a thoirt air seirbhisean am measg choimhearsnachdan. Am measg na tha seo, bidh beachdan ùra air a bheireamaid tòir ais ais sa Phàrlamaid.

Tha atharrachaidhean cudromach rin tighinn, agus ’s e chluinneas sin sna Crìochan a bheir buaidh fhìor air ar cuid obrach, gan sgrùdadh.”

Cùl-fhiosrachadh

Bu chòir iarrtasan dhealbhan bhon latha a chur gu [email protected]

 

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.