Naidheachd

 

Bu mhath le muinntir na h-Alba barrachd cleachdadh de theicneòlas fhaicinn taobh a-staigh an NHS, fhuair rannsachadh bho Chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Parliament inquiry into primary care sees public call for change and greater use of technology in Scotland’s NHS

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

Cuimhneachan 20 Bliadhna Phàrlamaid na h-Alba – Fiosrachadh Cuirme

Chaidh làn fhiosrachadh fhoillseachadh mun chuirm Disathairne gus 20 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba a chomharradh.

Dealbhan-camara mheadhanan as fheàrr san t-saoghal gan taisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh a ghairm an-diugh gum bi taisbeanadh an-asgaidh a’ sealltainn cuid de na dealbhan-camara as smuaineachail a thogadh thar 2018 ga chumail aig Pàrlamaid na h-Alba as t-samhradh.

BPAan a’ sireadh bheachdan air planaichean an aghaidh Gearradh Buill-gineamhainn Bhan

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna Pàrlamaid na h-Alba air tòiseachadh air sgrùdadh mionaideach a dhèanamh mu phlanaichean gus dìon nas treasa a thoirt do bhoireannaich is clann-nighean a dh’fhuiling...

Creideas Coitcheann as coireach airson fiachan màil, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

Tha toirt a-steach a’ Chreideis Choitchinn air adhbharachadh mòran fiachan màil agus tha Comataidh Phàrlamaid na h-Alba air iarraidh gun tèid dèiligeadh ris an t-suidheachadh sa bhad.

Buannaich tiogaidean gus A Mòrachd A’ Bhanrigh fhaicinn a’ dèanamh òraid aig 20mh cuimhneachan na Pàrlamaid

Gheibh deichnear den phoball na suidheachain as fheàrr a dh’fhaicinn A Mòrachd A’ Bhanrigh a’ dèanamh òraid do Phàrlamaid na h-Alba air Disathairne 29 Ògmhios.

BPAan a’ coinneachadh ri sgoiltean neo-eisimeileach

Choinnich Comataidh Riaghaltas Ionadail is Choimhearsnachdan aig Taigh an Ròid ri riochdairean bho sgoiltean neo-eisimeileach gus cluinntinn dhaibh fhèin mu na draghan a th’ aca mu atharrachaidhean a chaidh a mholadh ri reataichean gnothachais.

Sgoilearan bho air feadh na h-Alba a’ deasachadh airson deasbad aig Taigh an Ròid

Bidh an luchd-deasbaid òg as tàlantaich an Alba ann an Seòmar Deasbaid Thaigh an Ròid a-màireach gus pàirt a ghabhail anns a’ chuairt dheireannaich de dh’fharpais nàiseanta.

Mòr-iomairt ùr ga ghairm gus barrachd bhoireannach a thàladh gu poilitigs

Major new initiative to get more women into politics announced

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date