Naidheachd

 

BPA a’ gairm taic do chom-pàirteachasan catharra do chàraidean de dhiofar ghnè

Bidh moladh gus com-pàirteachasan catharra a cheadachadh do chàraidean de dhiofar ghnè a’ neartachadh co-ionannachd agus adhartachadh còraichean daonna ann an Alba, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

Iarrtas air Pàrlamaid na h-Alba gabhail ri Bile Èiginneach Corònabhìorais na RA

Air Dimàirt (24 Màrt), nì BPA bho air feadh Phàrlamaid na h-Alba sgrùdadh air Bile Èiginneach Corònabhìorais na RA a tha san amharc.

Pàrlamaid na h-Alba a’ cur stad sealach air com-pàirteachadh poblach air sgàth Corònabhìoras Covid-19

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gum bi iad a’ cur stad sealach air gnìomhan com-pàirteachadh poblach agus iad a’ cur prìomhachas air taic do ghnothach pàrlamaideach agus freagairt ri cùis a’ Chorònabhìorais.

BPA ag iarraidh air Riaghaltasan na RA agus na h-Alba obair còmhla agus billeanan not de shochairean gun an gabhail le daoine

Feumaidh Riaghaltasan na RA agus na h-Alba obair nas dlùithe còmhla gus dèanamh cinnteach gum faigh daoine na sochairean air a bheil iad airidh, thuirt aithisg ùr le Comataidh Tèarainteachd Shòisealta Phàrlamaid na h-Alba.

A’ Phàrlamaid dol a dh’ainmeachadh Àrd-neach-sgrùdaidh ùr do dh’Alba

Thèid iarraidh air Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain (Dimàirt 10 Màrt) Steafan Boyle ainmeachadh gu A Mòrachd a’ Bhanrigh airson a chur an dreuchd mar Àrd-neach-sgrùdaidh ùr na h-Alba.

Comataidh na h-Eòrpa gus Rùnaire na Stàite airson Alba a cheasnachadh a thaobh Brexit

Ceasnaichidh Comataidh Cultair, Turasachd, na Roinn Eòrpa agus Cùisean an Taobh A-muigh Rùnaire na Stàite airson Alba Diardaoin (5 Màrt) mun Aonta Fhàgail agus mun chàirdeas anns an àm ri teachd eadar Aonadh na h-Eòrpa agus an Rìoghachd Aonaichte.

An urrainn do dh’Alba a bhith nas farpaisich thall thairis?

Tha Comataidh Eaconamaidh, Cumhachd agus Obair Chothromach aig Taigh an Ròid gu bhith a’ rannsachadh an àite a th’ aig Leasachadh na h-Alba gu h-Eadar-nàiseanta (SDI) ...

Buill air turas-rannsachaidh aig gàrradh-luingeis MhicFhearghais na Mara

Tha buill Comataidh aig Taigh an Ròid air tadhal air a’ ghàrradh-luingeis far a bheil an dà shoitheach a tha thar ùine is thar cosgais agus a bhios a’ frithealadh air lìonra nan aiseagan air Chluaidh agus anns na h-Eileanan gan togail.

Air sgàth àrainneachd ionmhasail nas caochlaidiche, tha Comataidh an Ionmhais ag iarraidh dòigh-obrach nas ro-innleachdail airson buidseit na h-Alba a shuidheachadh.

Tha Comataidh Ionmhais is Bun-reachd aig Taigh an Roid air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba dòigh-obrach nas ro-innleachdail a chleachdadh a thaobh riaghladh buidseit.

An urrainn do reachdas àrainneachd nas cothromaich a chruthachadh do uachdarain taighean-seinnse? Tha Comataidh Thaigh an Ròid a’ faighneachd.

Thèid Bile Buill a tha ag amas air àrainneachd nas cothromaiche a chruthachadh do dh’uachdarain taighean-seinnse a sgrùdadh le Comataidh na h-Eaconamaidh, Cumhachd agus Obair Cothromach.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date