Naidheachd

 

Comataidh aig Taigh an Ròid air taic a chur ri Bile nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne

Bu chòir gun tèid Bile ùr a leigeadh le cloinn buidhnean poblach a thoirt gu cùirt airson briseadh a-steach air na còraichean aca le bhith a’ corpachadh Cunnradh nan Dùthchannan Aonaichte mu Chòraichean na Cloinne (UNCRC) ...

Comataidh air taic a chur ri Bile a bheireadh airgead-dìolaidh don NHS airson tinneas àite-obrach

Tha Bile a leigeadh leis an NHS cosgaisean ceangailte ri galar gnìomhachail agairt air ais air taic fhaighinn bho Chomataidh Slàinte agus Spòrs aig a’ Phàrlamaid.

Tha Ceannardas Poilitigeach deatamach ma tha builean èifeachdach dol a thighinn à Dealbhadh Mara ann an Alba, tha Comataidh Àrainneachd aig Taigh an Ròid ag ràdh

Ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh, tha Comataidh Àrainneachd, Atharrachadh Gnàth-thìde agus Ath-leasachadh Fearainn Thaigh an Ròid ag ràdh gu bheil dìth ceannardais agus comhairle bho Riaghaltas na h-Alba agus Cùisean Mara na h-Alba

Beachdan gan iarraidh mun ùrachadh air Plana Riaghaltas na h-Alba mu Atharrachadh na Gnàth-shìde

Tha ceithir comataidhean pàrlamaideach air gairm a chur a-mach còmhla airson beachd air plana ùraichte Riaghaltas na h-Alba air mar a bheir e a-mach targaidean na h-Alba mu atharrachadh na gnàth-shìde

Feumar soilleireachd a thaobh ceumannan èigneachaidh gus ‘lagh ruith sprèidh’ a dhèanamh èifeachdach, tha Comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

Feumaidh reachdas ùr a chuireadh an-àirde na peanasan air daoine aig a bheil coin a bhios a’ ruith, a’ toirt ionnsaigh air no a’ marbhadh beathaichean tuathanais atharrachadh mòr agus stiùireadh soilleir ...

Tha deireadh na h-ùine eadar-ghluasaid a’ togail dhùbhlan mòra do ghnìomhachasan na h-Alba, tha Comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

Tha Comataidh Cultar, Turasachd, Roinn Eòrpa agus Cùisean Taobh a-muigh Pàrlamaid na h-Alba air a ràdh gu bheil dragh mòr orra mu na dùbhlain a tha ro ghnìomhachasan na h-Alba sa bhliadhna ùr ge bith an deach rèite Brexit a ruighinn no nach deach.

Feumar am Bile Eucoir Gràin atharrachadh, tha Comataidh a’ Cheartais ag ràdh

Tha Comataidh a’ Cheartais Pàrlamaid na h-Alba air innse an-diugh gun cuir iad taic ri prionnsapalan coitcheann a’ Bhile Eucoir Gràin ma thèid atharrachadh a rèir nam moladh a rinn a’ Chomataidh gu h-aon-ghuthach.

Tha a' Chomataidh Ionmhais is Bun-reachd ag iarraidh air Roinn Ionmhais na Banrigh beachdachadh air barrachd cothroim a thoirt do riaghaltasan tiomnaichte air iasadan fhaighinn aig amannan èiginn

Bu chòir do Roinn an Ionmhais beachdachadh air barrachd cothroim a thoirt do riaghaltasan tiomnaichte air iasadan fhaighinn aig amannan èiginn nàiseanta, a rèir Comataidh Ionmhais is Bun-stèidh aig Taigh an Ròid.

BPA dol a dhiùltadh àrdachadh pàighidh ann an 2021, tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag ràdh

Thathas an dùil gun diùlt BPA àrdachadh pàighidh airson na h-ath-bhliadhna. Ann an teachdaireachd chun a h-uile BPA an-diugh, thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh Coinneach Mac an Tòisich BPA

Barrachd maoineachaidh a dhìth gus dèanamh cinnteach gun tachair taghaidhean 2021

Chaidh ceumannan ùra gus dèanamh cinnteach gun tachair taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba an ath-bhliadhna a sgrùdadh le Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach is Cur-an-dreuchd Poblach aig Taigh an Ròid.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date