Powers

English

A short, basic introduction which highlights some of the powers of the Scottish Parliament. 

This may be particularly useful if you have little or no knowledge of the Scottish Parliament.

Gaelic / Gàidhlig

Geàrr-chunntas goirid le fiorsachadh mu cuid de na cumhachdan aig Pàrlamaid na h-Alba. 

Dh'fhaodte gum bi seo feumail mur a h-eil mòran eòlais, no eòlas idir, agad air Pàrlamaid na h-Alba.