Your Parliament, your Gaelic, your views

Your Parliament, your Gaelic, your views

Your views are being sought as part of the consultation on the SPCB’s third edition of the Gaelic Language Plan (2018-2023). You can contribute from now until 2 November.

If you would like to take part in the consultation on the draft plan you will find the online survey at: www.parliament.scot/gplan. Tapadh leibh / Many thanks

 

Do Phàrlamaid, do chànain, do bheachdan

Tha ur beachdan gan iarraidh a-nis mar phàirt den cho-chomhairleachadh air an treas tionndadh de Phlana Ghàidhlig BCPA (2018-23). Faodaidh sibh cur ris a’ cho-chomhairleachadh gus 2 Samhain.

Gheibhear an suribhidh aig: http://www.parliament.scot/planag. Tapadh leibh / Many thanks