Goireasan cànain / Language Resources

Gheibhear ceanglaichean ri faclairean, liostaichean-braithrachais, ainmean-àite agus goireasan Gàidhlig eile air an duilleig seo.

This page contains links to Gaelic dictionaries, word-lists, place-names and other Gaelic resources.

Chan eil uallach air Pàrlamaid na h-Alba airson làraichean-lìn bhon taobh a-muigh. / The Scottish Parliament is not responsible for the content or upkeep of external websites.

Faclairean is liostaichean briathrachais / Dictionaries and vocabularies

Dearbhadh-litreachaidh / Spellchecking

Stiùireadh eadar-theangachaidh Pàrlamaid na h-Alba / Scottish Parliament translation guidelines

Ainmean BPA / MSPs names

Ainmean Sgìrean is Roinnean / Constituency & Region names

Ainmean Comataidh / Committee names

Ainmean-àite / Place-names

Bathar-bog sa Ghàidhlig / Software in Gaelic

 • iGàidhlig - liosta den bhathar-bhog air fad a tha ri fhaighinn sa Ghàidhlig / List of all available Gaelic software

        A' gabhail a-steach:

       * Firefox
       * Opera
       * LibreOffice

   Goireasan Luchd-ionnsachaidh / Learners' Resources 
 • LearnGaelic - the one stop shop for Gaelic learning.
 • Wordlink - Wordlink links webpages word-by-word to online dictionaries to help learners.