Poileasaidhean agus modhan gus àiteachan a chur an taobh do Choinneamhan Comataidh

Cho fada ro làimh agus a dh’fhaodas tu àite a chur an taobh

Faodaidh daoine-aonair (1 gu 9) cur an taobh 7 latha air a’ char as tràithe ro choinneamh na comataidh air a bheil thu ag iarraidh frithealadh. Faodaidh buidhnean (10 gu 15) cur an taobh nas fhaide ro làimh a rèir nan ùineachan ma tha comataidh gu bhith a’ cruinneachadh air a’ cheann-latha a dh’iarr thu.

Àireamh nan tiogaidean

Faodaidh tu suas ri còig tiogaidean deug iarraidh. Ma tha barrachd na còignear deug anns a’ bhuidhinn agaibh, faodar na tiogaidean a roinn mar as trice. Faodaidh cuid den bhuidhinn frithealadh air a’ chomataidh fad cuid den ùine agus an uair sin a’ choinneamh fhàgail. Faodaidh an còrr den bhuidhinn na tiogaidean a chleachdadh an uair sin gus a’ chomataidh a fhrithealadh.

Ciamar a chleachdas sibh an seòladh-dealain agam?

Ma bhios cothrom air tiogaidean, cuiridh sinn dearbhadh mu chur-an-taobh chun an t-seòlaidh seo. Mura bi cothrom air tiogaidean, cuiridh sinn post-dealain thugad gus innse dhut.

Ciamar a chleachdas sibh an àireamh-fòn agam?

Cha chleachd sinn an àireamh-fòn agad ach nuair a tha atharrachadh sna h-ullachaidhean mu thadhal no gus do fhrithealadh a dhearbhadh.