Leabhrain is Iùil

Bidh sinn a’ foillseachadh diofar bhileagan is leabhranan a tha a’ mìneachadh mar a bhios Pàrlamaid na h-Alba ag obair; a tha a’ brosnachadh com-pàirt leis a’ phobaill agus a tha a’ toirt stiùireadh do dhaoine a tha a’ tadhal air an togalach. Tha na foillseachaidhean air fad againn saor is an asgaidh agus tha iad rim faighinn ann an diofar chànanan is cruthan.

Ma tha ais-eòlas no beachd sam bith air na goireasan seo, leig fios thugainn aig Sgioba an Fhiosrachaidh is nam Foillseachaidhean Poblach.

ChamberRearIILN20080227

Sreath "Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair"

Bileagan a tha a' mineachadh comasan is obair Pàrlamaid na h-Alba

MSP Building

Sreath "Cò tha gam Riochdachadh?"

Bileagan a tha a’ mìneachadh carson a tha diofar seòrsaichean riochdachaidh aig daoine ann an Alba is a tha a’ soillearachadh dleastanasan Pàrlamaid na h-Alba.

FestivalPoliticsIIILN20090822

Sreath "Gabh pàirt"

Bilegan a tha a' brosnachadh a' phobaill gus pàirt a ghabhail sa Phàrlamaid

Visitor Services Tour Guide

Sreath "Faigh a-mach mu Phàrlamaid na h-Alba"

Bileagan gus dèanamh cinnteach gum bi deagh thuras agad gu togalach na Pàrlamaid.

Dealbh de thogalach na Pàrlamaid san dorchadas

Foirm Ordugh Bhileagan

Ordaich bileagan pàrlamaideach an seo an-asgaidh