Cinn-latha fosaidh

Fosadh - is e seo àm a tha seo nuair nach eil a' Phàrlamaid na suidhe ach nach eil i air a sgaoileadh nas motha. Mar as trice, bidh fosaidhean Pàrlamaid na h-Alba ann aig an aon àm ri saor-làithean sgoile is saor-làithean poblach.

Is iad seo na cinn-latha fosaidh a dh'aontaich a’ Phàrlamaid 

 • 6 Dàmhair – 21 Dàmhair 2012
 • 22 Dàmhair 2012 – 6 Dàmhair 2013 
 • 9 – 17 Gearran 2013
 • 30 Màrt – 14 Giblean 2013
 • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
 • 12 – 27 Dàmhair 2013
 • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014.

(Tha na cinn-latha seo uile in-ghabhalach)

 

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

 • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
 • 12 – 27 Dàmhair 2013
 • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014
 • 8 Gearran - 16 Gearran 2014
 • 5 Giblean - 20 Giblean 2014
 • 28 Ògmhios - 3 Lùnastal 2014
 • 23 Lùnastal - 21 Sultain 2014
 • 11 - 26 Dàmhair 2014
 • 20 Dùbhlachd 2014 - 4 Faoilleach 2015

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

Faic deasbad no coinneamh comataidh

Faodaidh tu tighinn don Phàrlamaid agus coinneamh den Phàrlamaid no de chomataidh phàrlamaideach fhaicinn. Fios mu bhith a' cur tiocaidean air dòigh ro làimh.

A' tadhal air a' Phàrlamaid

Faodaidh tu tadhal air a' Phàrlamaid rè an fhosaidh airson turas den togalach saor is an asgaidh. Gheibh a-mach mar a chuirear turas air dòigh.