Cuiribh Fuaigheal ri Pannal an t-Sluaigh agus Grèis-bhrat Mòr na h-Alba na h-Alba a’ tilleadh do Thaigh an Ròid

01.07.2014

Agus 15 bliadhna o chaidh a’ Phàrlamaid fhosgladh gu h-oifigeil an 1999, tha fear de phròiseactan mòra ealain coimhearsnachd na h-Alba, Grèis-bhrat Mòr na h-Alba, air tilleadh gu Pàrlamaid na h-Alba.

Gus an latha eachdraidheil seo a chomharradh, dh’iarr an t-Oifigear Riaghlaidh air daoine bho air feadh Alba cuideachadh a thaobh “Pannal an t-Sluaigh”, rud ùr, fhuaigheal. Tha “Pannal an t-Sluaigh” mar chomharradh dathte air togalach Pàrlamaid na h-Alba agus air a’ cheangal ris a’ Grèis-bhrat Mòr na h-Alba, a chaidh a chruthachadh le Andrew Crummy, neach-ealain.

Aon uair ’s gu bheil “Pannal an t-Sluaigh” crìochnaichte, bidh e air a chrochadh suas sa Phàrlamaid mar phàirt den chruinneachadh ealain mhaireannach ann.

Bidh an Grèis-bhrat fosgailte don mhòr-shluagh an-diugh ’s air a thaisbeanadh gu Disathairne 13 Sultain.

Thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh,  Am Fìor Urr. Tricia Marwick BPA

“Tha a bhith a’ toirt sùil air a’ Ghrèis-bhrat chrìochnaichte airson a’ chiad turais mar thachartas fìor tharraingeach. Tha e gu sònraichte iomchaidh gun do thill an taisbeanadh iongantach seo de dh’eachdraidh na h-Alba air an latha a tha sinn a’ comharradh 15 bliadhna den Phàrlamaid.

“Tha a h-uile bad pannail sa Ghrèis-bhrat mar theisteanas air na chaitheadh de dh’uairean a thìde ’s a dh’obair a chor ’s gun glacar gu h-àlainn eachdraidh shaidhbhir iom-fhillte na h-Alba.”

A thaobh cothrom air cuideachadh ann a bhith a’ cruthachadh pannail ùr, thuirt a’ Bh.ph. Marwick BPA:

“Tha mi a’ dèanamh fiùghair ri fàilte a chur air muinntir na h-Alba chun na Pàrlamaid gus am faigh iad air iad fhèin fhuaigheal a-steach gu eachdraidh na Pàrlamaid aca. Bidh seo mar dhìleab mhaireannach air a’ Ghrèis-bhrat ann an Taigh an Ròid agus air obair uidhir a làmhan.”

Agus e 143 meatair a dh’fhaid, ’s e Grèis-bhrat Mòr na h-Alba an Grèis-bhrat as fhaide air an t-saoghal. Tha gach fear dhe na 160 pannal àlainn mion-chruthaichte a’ glacadh amannan àraid fa leth ann an eachdraidh 420 millean bliadhna na h-Alba. Chaidh an sàr-phios ealain seo a chumadh leis an ùghdar Albannach Alexander McCall Smith cuide ris an neach-eachdraidh Alasdair Moffat agus an neach-ealain Andrew Crummy.

Thug mìle neach-fuaigheil o aois 4 gu 94 eachdraidh na h-Alba beò tro obair-ghrèis. Bha còrr is 50,000 uair a thìde san obair, agus tha eadhan aig an ìre seo còrr is 100,000 duine às Alba, às an Roinn Eòrpa ’s às tìrean eile air sùil a thoirt air an Tapastraidh ann an diofar àite thar Alba o chaidh a nochdadh an toiseach sa Phàrlamaid sa bhliadhna 2013. 

Thuirt Alexander McCall Smith:

“An turas mu dheireadh a thàinig an Grèis-bhrat chun na Pàrlamaid, bha pannal no dhà nach robh crìochnaichte. A-nis agus an obair sin dèanta tha sinn ga fhaicinn na ghlòir iomlan, air thaisbeanadh air sgàth muinntir is luchd-tadhail na h-Alba, anns an togalach a tha aig teis-meadhain beatha phoblach na h-Alba.

“Tha mi gu sònraichte toilichte gu bheil cothrom aig an fheadhainn sin nach fhaca e ann an Dùn Èideann an-uiridh an sàr-obair ealain àraid seo fhaicinn agus iongnadh a ghabhail a thaobh na chaidh a chur ann de ghràdh le còrr is mìle neach-ealain saor-thoileach bho air feadh Alba. Tha am fosgladh poblach den taisbeanadh iomlan glè chudromach dhuinn uile a bha an-sàs sa phròiseact-sa.”

A thaobh dealbhadh “Pannal an t-Sluaigh”, thuirt an neach-ealain Andrew Crummy:

“Dhomhsa, tha a bhith a’ cur aithne air, agus a’ tuigsinn, aisling ailtireachd togalach Pàrlamaid na h-Alba air sreathan brìghmhora a nochdadh a nì tarraing air dearbh-aithne is eachdraidh na h-Alba. Thathar an dòchas gu bheil na tha sa phannal de dhealbhadh mar sgàthan air annasachd an togalaich agus aisling nan daoine a thaobh dè as ciall don rud sin ris an canar deamocrasaidh san tìde ri teachd.”

Cùl-fhiosrachadh

Chuir an t-Oifigear Riaghlaidh a’ chiad fhuaigheal agus am fuaigheal mu dheireadh ri Grèis-bhrat Mòr na h-Alba mus deach fhosgladh aig Pàrlamaid na h-Alba an t-Sultain 2013. Tha e air a bhith air turas air feadh na dùthcha on àm sin.

Bithear a’ faighinn cothrom fuaigheal a chur ri “Pannal an t-Sluaigh” a rèir cò thig an toiseach, agus sin eadar amannan taghte gu 13 Sultain. Bidh luchd-fuaigheil eòlach ann gus treòr a thoirt dhaibhsan nach d’ rinn mòran, ma rinn dad, de dh’fhuaigheal a chor is gum fàg iad an làrach fhèin air eachdraidh.

Thèid an Grèis-bhrat a thaisbeanadh ann am Prìomh Thalla Pàrlamaid na h-Alba eadar 1 Iuchar is 13 Sultain (thoiribh fa-near gu bheil a’ Phàrlamaid fosgailte o Dhiluain – Disathairne). Tha e saor ’s an asgaidh faighinn a-steach gus an grèis-bhrat fhaicinn.

Agus iad a’ sealltainn, air dòigh àlainn, eachdraidh na h-Alba on àm a bha an dùthaich glaicte san eighre ’s air a cumadh leis an èigheanadh-shiubhail, gus an latha a chaidh Pàrlamaid na h-Alba ath-ghairm ann an 1999, tha na pannalan a’ cur an cèill eachdraidh dhrùidhteil, saidheans, dualchas, tionnsgalachd is poilitigs na h-Alba mar a bha iad thar nan linntean.

Cuideachd, bidh grunn thachartasan air an cumail sa Phàrlamaid mar chomharradh air cruthachdadh a’ Ghrèis-bhrata.

Contact information

Media information

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • [email protected]
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.