Comataidh ag iarraidh fianais air Bile an Reifreinn

21.03.2013

Tha a’ chomataidh aig Pàrlamaid na h-Alba ris a bheil e an urra sgrùdadh a dhèanamh air an reachdas gus reifreann air neo-eisimeileachd a chumail ag iarraidh fianais mun Bhile.

Air a thoirt a-steach agus air fhoillseachadh anns a’ Phàrlamaid an-diugh (21 Màrt), tha Bile Reifreann Neo-eisimeileachd na h-Alba air ullachadh a dhèanamh gun tèid an refireann a chumail Diardaoin 18 Sultain 2013.

 

Thuirt Neach-gairm Chomataidh Bile Reifreinn (Alba)  Brus Crawford BPA gun fheum am Bile earbsa na Pàrlamaid agus muinntir na h-Alba a ghlacadh.

 

Thathar a’ sireadh bheachdan air a’ Bhile bhon a h-uile neach is buidheann le ùidh sa chùis gun a bhith nas anmoiche na 6 Ògmhios 2013.

 

Thuirt Mghr Crawford:

 

“Tha a h-uile ball den chomataidh seo mothachail fhèin air a’ chuideam eachdraidheil a tha air a’ Bhile seo. Tha sinn ag iarraidh dèanamh cinnteach gum faigh an reachdas, nuair a thathar air aonta a chur ris, chan e a-mhàin taic bhon Phàrlamaid ach gun glac e earbsa muinntir na h-Alba.”

 

Tha e san amharc aig a’ chomataidh èisteachd ri fianais-labhairt air a’ Bhile ri tron Chèitein agus aithisg a thoirt dhan Phàrlamaid dìreach an dèidh fosadh an t-samhraidh (tràth san t-Sultain 2013).

 

Cùl-fhiosrachadh

Gheibhear lorg air a’ ghairm airson fianaise air duilleag-dachaigh na comataidh.

 

Is e dleastanas na Comataidh an reachdas a sgrùdadh (seach na h-argamaidean airson agus an aghaidh neo-eisimeileachd).  Tha a’ chomataidh ag iarraidh fianais gu sònraichte mu na leanas:

 

  • ceann-latha an reifreinn agus briathrachas na ceiste
  • na riaghailtean mu ghiùlan
  • na riaghailtean mu iomairt
  • àite Choimisean nan Taghaidhean
  • crìochan air ionmhas a thathar a’ moladh do bhuidhnean-iomairt agus do phartaidhean  poilitigeach

 

Fios Conaltraidh

Fios do na Meadhanan

Fios mun Chomataidh

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • info@parliament.scot
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube