Iarraidh air soilleireachadh a thaobh Chosgaisean Slàinte

25.06.2012

Cosgaidh Alba còrr is £11 billean air slàinte gach bliadhna ach tha fhathast dìth soilleireachaidh ann mu mar a thathar a' cosg a' bhuidseit sin le bùird NHS, a rèir aithisg a chuireadh a-mach le Comataidh Slàinte is Spòrs.

Thuirt Neach-gairm Comataidh Slàinte is Spòrs, Donnachadh MacNèill BPA: 

"Gheibh slàinte tè de na roinnean is motha de bhuidseat Riaghaltas na h-Alba, rud a tha ceart is còir. 'S e ròl Pàrlamaid na h-Alba sgrùdadh a dhèanamh a chor is gun dèanar cinnteach gu bheilear a' cosg airgead poblach gu glic.

"Ged a bhios na 14 Bòrd Slàinte againn a-nis a' toirt ìre de dh'fhiosrachadh do na BPAan air mar a chosgas iad na buidseatan aca, 's e an rud a tha nis fa-near dhuinn ach dè cho ceart is cho soilleir is a tha am fiosrachadh sin.

"Mar thoradh air an dìth seo, cha tèid aig a' Chomataidh air freagairt a thoirt do cheistean bunaiteach a thaobh mar a chosgas Bùird NHS na buidseatan aca - ceistean a bhuineas ri feabhas, èifeachd is planadh seirbheisean NHS."

Tha sgrùdadh na Comataidh air buidseatan Bùird NHS cuideachd ag ràdh: tha e cudromach gum bithear a' sàbhaladh airgid san NHS ach feumar feabhas is leantainneachd sheirbheisean a chumail suas 's aig an aon àm 's a thathar so-lùbte ann a bhith a' coileanadh fheumalachdan ionadaile.

Bithear a' sgrùdadh ma, agus ciamar, a tha Bùird NHS a' toirt a-mach feabhas is leantainneachd sheirbheisean san ath shreath de sgrùdaidhean. Gidheadh, chì a' Chomataidh mar rud iomchaidh e gum bi teagamh aca nuair nach bi gealladh nam Bòrd gu bheil iad a' cumail suas feabhas, leantainneachd is so-lùbailteachd ri fhaicinn gu soilleir a thaobh slatan-tomhais neo sgrùdaidhean.

Bheir a' Chomataidh sùil eile air na tha an treas earrann a' cur a-steach a thaobh Maoin an Atharrachaidh, measaidhean air sgeamannan pìolat agus an eadar-ghluasad o mhaoin chomharraichte gu maoin àbhaisteach.

Nì a' Chomataidh measadh air a' chothromachadh eadar maoin a bharrachd agus cuideam nan cosgaisean thar siostam na slàinte gu lèir.

Feumaidh am fiosrachadh riatanach a bhith aig a' Chomataidh a chor 's gun toir iad freagairtean air ceistean bunaiteach leithid: A bheil sinn a' cosg gu glic? Ciamar a tha sinn a' dèanamh cinnteach gu bheil seirbheisean èifeachdach? Dè tha sinn a' dèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil feabhas ar seirbheisean a thaobh toradh air luchd-cleachdaidh seirbheisean-slàinte air an dìon? Agus ciamar a tha sinn a' planadh airson atharrachaidh?

Leanaidh obair na Comataidh san dòigh a bhuineas ris na suirbhidhean a rinneadh roimhe, ach le bhith a' feuchainn ri fòcas na cùise atharrachadh o bhith a' cruinneachadh dàta gu bhith ris a rèir nan ceistean shuas air an deach cuideam a chur.

Thuirt Leas Neach-gairm Comataidh Slàinte is Spòrs, Bob Doris BPA:

"Tha ar Comataidh a' tuigsinn gu bheil cosg air slàinte a' bualadh air a h-uile coimhearsnachd ann an Alba.

"Cuiridh a' Chomataidh fàilte mhòr air dealas leantainneach Rùnaire a' Chaibineit am fiosrachadh mionaideach as riatanaiche a thoirt seachad a chor is gum bi gach sgrùdadh nas dlùithe.

"Bidh seo gu h-àraid cudromach aig àm 's a tha casg air cosg san earrann phoblach agus a thaobh nan ceistean cudromach leithid atharrachadh ann an àireamh ar mòr-shluaigh. Is soilleir gum bi a leithid a' toirt buaidh air mar a lìbhrigeas NHS na h-Alba na seirbheisean aca, agus gu dearbh mar a bhithear a' cosg air slàinte sna làithean ri teachd."

Cùl-sgeul

A h-uile foghar bidh comataidhean Pàrlamaid na h-Alba a' beachdachadh air dreachd buidseat Riaghaltas na h-Alba. Rinn Comataidh Slàinte is Spòrs, agus iad airson sgrùdadh nas dlùithe a dhèanamh aor cosg bùird NHS, obair a bharrachd as t-earrach. 'S e an aithisg seo toradh na h-obrach sin fa chomhair gach roinn buidseit ann an 2012-13.

Chaidh Comataidh Slàinte is Spòrs a chuideachadh san rannsachadh leis a' chomhairliche buidseit aca, Dr. Anndra Walker. 'S e Dr. Walker Àrd-Òraidiche ann an Eaconamaidh Slàinte aig Ionad Robastan airson Eòlas Staitistigs, Oilthigh Ghlaschu.

The Report

9th report into NHS Board scrutiny 

Contact information

Media

Committees

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100
  • We also welcome calls using the Text Relay service
  • Text message: 07786 209888
  • sp.info@scottish.parliament.uk

You can also follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.