Dràma Àrd-Ìre ann am Pàrlamaid na h-Alba

17.05.2012

20 mionaid de dh'àrd-drama - ach chan e seo Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir!

Bidh Opara na h-Alba a' toirt A Little Bit of Tosca - a leagan beag fhèin de Tosca - gu Pàrlamaid na h-Alba air Diardaoin 17 Cèitean.  Tha opara ainmeil Puccini, anns a bheil gaol, feall is murt, gu bhith air a lìbhrigeadh ann an cuirm a mhaireas 20 mionaid, rud a tha a' dèanamh air 40 ionad thar an nàisein.

 

An-diugh, chì luchd-tadhail na Pàrlamaid an sgeul air a thoirt beò le sgeulaiche agus grunn dhealbhan dathte, le taic o sheinneadair sopràno, cluicheadair beus-fhidheall agus clàrsair 's iad ri taghadh ciùil on dràma.

 

Thuirt Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Tricia Marwick BPA:

 

"Tha Pàrlamaid na h-Alba gu math cleachdte ri dràma, ach chan e dràma cho ceòlmhor 's a bhios aig Opara na h-Alba.

 

"Mar phàtran do na h-ealain, agus sinn an-sàs gu gnìomhach ann an cultar na h-Alba, tha a' Phàrlamaid glè thoilichte fàilte a chur air 'Tosca bìodach' sa Phrìomh Thrannsa. Bu chòir do dh'Alba a bhith pròiseil às a' bhuidheann-opara chliùiteil againn fhèin, agus cuiridh mi fhìn fàilte air an dòigh annasach seo a chuireas obair-opera fa chomhair dhaoine.

 

"Tha mi toilichte gum bi Pàrlamaid na h-Alba mar ionad don leithid seo, geàrr 's gum bi e, agus tha mi cinnteach gun cuir seo ri tlachd a h-uile neach a thadhaileas oirnn."

 

Bidh 'Pìos Beag dhe... Tosca' air chois ann am Prìomh Thrannsa na Pàrlamaid air Diardaoin 17 Cèitean aig 1.30f. Bidh an Trannsa fosgailte do luchd-tadhail mar is àbhaist 's bidh a' chùis saor 's an asgaidh.

 

Cùl-sgeul

 

Bidh na cuirmean Pìos Beag dhe... aig a' Bhuidhinn a' toirt opara a-mach às an taigh-chluiche 's a-steach gu àiteachan ris nach biodh dùil aig duine, agus tha seo gu h-àraid freagarrach do dhaoine nach fhaca a leithid roimhe. Thèid na cuirmean a chur an cruth dràma tron ealain aosta às an t-Seapan, sin ‘Kamishibai’ -  cuirear feum air bogsa-teatair dubh sa bheil meatair a leud agus anns a bheil deich neo dusan dealbh gus an sgeulachd innse. 

 

Anns a' cheòl-dràma iomlan aig Puccini dhe Tosca tha ban-dia iadach, ceannaird-poilis coirbte agus prìosanach poilitigeach fo choill. 'S e rud glè tharraingeach dràmatach a th' ann, le blasad de luchd-slaoightearachd leis an toil daoine a chur fo chràdh claon, agud rud beag de Casablanca, far a bheil triùir an-sàs ann an gaol imfhillte ri linn an Dàrna Cogaidh.

Fios conaltraidh

Meadhanan

• Ann Donald: 0131 348 5605
• Fàilte ro text relay
• ann.donald
@scottish.parliament.uk

 

Fiosrachadh Poblach

• Fòn: 0800 092 7500
• Fòn teacs: 0800 092 7100
• Fàite ro text relay
• Teacs: 07786 209888
• [email protected]

Lean sinn air twitter @parlalba, @scotparl

Lean ar blog Gàidhlig parlamaidalba.wordpress.com

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.