Bu chòir com-pàirteachas a bhith aig cridhe ath-leasachadh slàinte is cùram sòisealta, tha Comataidh na Slàinte ag ràdh

04.05.2012

Bu chòir gum biodh pàirt nas motha aig an roinn saor-thoileach agus solaraichean cùraim neo-eisimeileach ann a bhith a’ lìbhrigeadh slàinte is cùram sòisealta aonaichte, a rèir aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Comataidh na Slàinte agus Spòrs.

Nochd an aithisg mar cho-dhùnadh air sgrùdadh mu mholadh gun deidheadh com-pàirteachasan slàinte is cùram sòisealta a chruthachadh, ag amas air bearn eadar an NHS agus seirbheisean riaghaltais ionadail a dhùnadh.  

 

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Donnchadh MacNèill BPA:

 

“Tha a’ Chomataidh a’ cur fàilte air mòran de na tha ann am planaichean Riaghaltas na h-Alba. Cho-dhùin sinn nach bu chòir aonachadh ri mholadh a bhith air a stiùireadh le atharrachadh structarail: an àite sin, feumaidh fòcas soilleir air co-dhùnaidhean do dh’euslaintich, luchd-cleachdaidh na seirbheis agus luchd-cùraim a bhith aig a chridhe.

 

“Tha sinn gu aona-ghuthach, ma tha iad gu bhith èifeachdadh, gum feum na com-pàirteachasan slàinte is cùram sòisealta ùra dotairean teaghlaich agus proifeasantaich cùram-slàinte eile a thoirt air bòrd gus a bhith a’ dealbhadh seirbheisean do na sgìrean ionadail aca.”

 

Mar phàirt de lèirmheas air Com-pàirteachasan Slàinte Coimhearsnachd, tha an aithisg cuideachd a’ moladh gum bu chòir:

 

·         fòcas ath-leasachaidh a bhith air co-dhùnaidhean agus gum bu chòir a bhith sùbailte aig ìre ionadail gus cùram èifeachdach a lìbhrigeadh;

·         buidseadan Bòrd Slàinte is riaghaltas ionadail a bhith dha-rìribh air an aonachadh. Mar thoradh air eu-comas riaghaltasan ionadail is bùird slàinte seo a thoirt gu buil tha sin air a bhith na chnap-stara do dh’aonadh slàinte is cùram sòisealta;

·         lèirmheas a dhèanamh air mar a tha com-pàirticheachasan treas roinn is roinn neo-eisimeileach an sàs ann an dealbhadh Ionmhas Atharrachaidh gus dèanamh cinnteach gu bheil iad an làn-sàs ann a bhith a’ coimiseanadh sheirbheisean ùra. Chaidh an Ionmhas Atharrachaidh a stèidheachadh gus spionnadh agus taic a thoirt do dh’ atharrachadh ann an cothromachadh cùram do dh’euslaintich aig ìre ionadail.

 

Thuirt Leas-neach Gairm Bob Doris BPA:

 

“Fhuair sinn fianais bho ioma àite gun robh an structar gnàthaichte de Chom-pàirteachasan Slàinte Coimhearsnachd, a bha ag amas air adhartas fhaighinn ann an co-obrachadh eadar bùird slàinte is riaghaltasan ionadail, feumach air crathadh. “Nuair a thig an treas roinn agus an roinn neo-eisimeileach an sàs bidh sin na chomharra cudromach eile de na com-pàirteachasan ùra. Tha iad feumach air cothrom dìreach a bhith aca gus beachd a thoirt air dealbhadh agus coimiseanadh seirbheisean ùra agus rèiteachadh com-pàirteachasan nas fharsainge ma tha na h-adhartasan a tha sinn uile airson fhaicinn gu bhith air an lìbhrigeadh aig ìre bunaiteach.”

 

Cùl-fhiosrachadh

Anns an Dùbhlachd 2011, dh’ainmich Riaghaltas na h-Alba planaichean gus a bhith ag aonachadh slàinte is cùram sòisealta do dh’inbhich. Dh’aontaich Comataidh na Slàinte is Spòrs air 24 Faoilleach 2012 sgrùdadh goirid a dhèanamh air planaichean an Riaghaltais. Cha do chur Riaghaltas na h-Alba co-chomhairleachadh fhathast air chois mun reachdas a tha san amharc agus bu chòir an aithisg seo bhon Chomataidh fhaicinn mar phàirt den phròiseas sin.

Fios conaltraidh

Meadhanan

Comataidhean

Fiosrachadh a' Phobaill

  • Fòn: 0800 092 7500
  • Fòn teacsa 0800 092 7100.
  • Tha fàilte ro Text Relay cuideachd.
  • Text message: 07786 209888
  • [email protected]

Lean air twitter sinn @scotparl

Faic air blog http://parlamaidalba.wordpress.com/

Faic air blog Gàidhlig

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.