Tasglann naidheachd

Seachdain na Gàidhlig a’ dol fo stiùir aig Pàrlamaid na h-Alba

28.11.2016

Tha seachdain de thachartasan Gàidhlig a’ tòiseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba (Diluain 28 Samhain).

Comataidh gu bhith a’ sgrùdadh na tha Riaghaltas na h-Alba a’ cosg air bann-leathann agus forsaireachd

31.10.2016

Tha gealltanas ionmhasail aig Riaghaltas na h-Alba airson bann-leathann fìor-luath, a tha gu bhith air a lìbhrigeadh gu 100 sa cheud de dh’àitichean-obrach eadar an-dràsta agus 2021. Agus tha buidseat Coimisean na Coilltearachd air a bhith a’ lùghdachadh.

Buidheann an Luchd-gairm ann an Taigh an Ròid gu bhith a’ ceasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir

10.10.2016

Ceasnaichidh Buidheann Luchd-gairm Pàrlamaid na h-Alba am Prìomh Mhinistear air clàr-reachdais an Riaghaltais aice, chaidh ainmeachadh an-diugh.

Dàilichean ann an leigeil mu sgaoil a’ lùghdachadh, ach tha dùbhlain fhathast ann, a rèir nam BPA

06.10.2016

A’ leantail air pìos obair ghoirid, dh’aontaich a’ Chomataidh gu bheil barrachd oidhirpean a dhìth mus dèiligear ri dàilichean ann an leigeil mu sgaoil.

Farpais Instagram le Harry Benson air a cur air bhog

23.09.2016

Tha farpais dealbhadaireachd-camara air am bi Harry Benson na bhritheamh, fear a tha clìuiteach mar dhealbhadair air feadh an t-saoghail, ga cur air bhog le Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Coinneach Mac an Tòisich BPA.

Fiosrachadh air cosgaisean nam Ball 2015/16 air fhoillsicheadh

22.09.2016

Tha cosgaisean bho chairteal 4 de bhliadhna-ionmhais 2015/16 a-nis rim faotainn air-loidhne tro ghoireas leis am faodar stòr-dàta na Pàrlamaid a cheasnachadh.

A’ Sireadh Beachdan air Riaghaltas Ionadail agus Buidseatan Taigheadas

19.09.2016

Tha a’ Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Coimhearsnachdan a’ dol a thoirt sùil air a’ bhuaidh a th’ aig buidseatan nas lugha air seirbheisean chomhairlean agus a’ Chomataidh a’ tòiseachadh air an sgrùdadh bhliadhnail aca air a’ bhuidseat.

BPAan a’ dol a chur cheistean air Rùnaire na Stàite airson Obraichean is Pheinnseanan

18.09.2016

Bidh BPAan bho Chomataidh Tèarainteachd Shòisealta Pàrlamaid na h-Alba a’ cur cheistean air Rùnaire na Stàite airson Obraichean is Pheinnseanan aig coinneamh tràth san t-Samhain.

Fèis ga cur air ghleus le deasbad air spòrs

18.08.2016

Bidh Fèis Phoilitigs na bliadhna seo, a tha a’ leantainn trì làithean aig Pàrlamaid na h-Alba, a’ tòiseachadh an-diugh (Diardaoin 18 Lùnastal) le deasbad air na tha an dàn do spòrs ann an Alba, le manaidsear na h-Alba Gordon Strachan.

Luchd-tadhail na Pàrlamaid a’ faighinn fàilte bho ‘Eich-uisge Chultarach’

15.08.2016

Cuiridh modailean 10-troigh a dh’àirde de na h-Eich-uisge (Kelpies), obair-ealain a tha ainmeil air feadh an t-saoghail, fàilte air luchd-tadhail Pàrlamaid na h-Alba bho 15 Lùnastal.