Tasglann naidheachd

Buidheann an Luchd-gairm ann an Taigh an Ròid gu bhith a’ ceasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir

10.10.2016

Ceasnaichidh Buidheann Luchd-gairm Pàrlamaid na h-Alba am Prìomh Mhinistear air clàr-reachdais an Riaghaltais aice, chaidh ainmeachadh an-diugh.

Dàilichean ann an leigeil mu sgaoil a’ lùghdachadh, ach tha dùbhlain fhathast ann, a rèir nam BPA

06.10.2016

A’ leantail air pìos obair ghoirid, dh’aontaich a’ Chomataidh gu bheil barrachd oidhirpean a dhìth mus dèiligear ri dàilichean ann an leigeil mu sgaoil.

Farpais Instagram le Harry Benson air a cur air bhog

23.09.2016

Tha farpais dealbhadaireachd-camara air am bi Harry Benson na bhritheamh, fear a tha clìuiteach mar dhealbhadair air feadh an t-saoghail, ga cur air bhog le Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Coinneach Mac an Tòisich BPA.

Fiosrachadh air cosgaisean nam Ball 2015/16 air fhoillsicheadh

22.09.2016

Tha cosgaisean bho chairteal 4 de bhliadhna-ionmhais 2015/16 a-nis rim faotainn air-loidhne tro ghoireas leis am faodar stòr-dàta na Pàrlamaid a cheasnachadh.

A’ Sireadh Beachdan air Riaghaltas Ionadail agus Buidseatan Taigheadas

19.09.2016

Tha a’ Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Coimhearsnachdan a’ dol a thoirt sùil air a’ bhuaidh a th’ aig buidseatan nas lugha air seirbheisean chomhairlean agus a’ Chomataidh a’ tòiseachadh air an sgrùdadh bhliadhnail aca air a’ bhuidseat.

BPAan a’ dol a chur cheistean air Rùnaire na Stàite airson Obraichean is Pheinnseanan

18.09.2016

Bidh BPAan bho Chomataidh Tèarainteachd Shòisealta Pàrlamaid na h-Alba a’ cur cheistean air Rùnaire na Stàite airson Obraichean is Pheinnseanan aig coinneamh tràth san t-Samhain.

Fèis ga cur air ghleus le deasbad air spòrs

18.08.2016

Bidh Fèis Phoilitigs na bliadhna seo, a tha a’ leantainn trì làithean aig Pàrlamaid na h-Alba, a’ tòiseachadh an-diugh (Diardaoin 18 Lùnastal) le deasbad air na tha an dàn do spòrs ann an Alba, le manaidsear na h-Alba Gordon Strachan.

Luchd-tadhail na Pàrlamaid a’ faighinn fàilte bho ‘Eich-uisge Chultarach’

15.08.2016

Cuiridh modailean 10-troigh a dh’àirde de na h-Eich-uisge (Kelpies), obair-ealain a tha ainmeil air feadh an t-saoghail, fàilte air luchd-tadhail Pàrlamaid na h-Alba bho 15 Lùnastal.

Taisbeanadh de na dealbhan as ainmeile aig Harry Benson ga shealltainn aig a’ Phàrlamaid

11.08.2016

Taisbeanadh de na dealbhan as ainmeil aig Harry Benson ga shealltainn aig a’ Phàrlamaid

Obair ealain gus Fèis Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann a chomharrachadh ga foillseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba

05.08.2016

Chaidh obair ealain, a tha comharrachadh fosgladh Fèis Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann 2016, fhoillseachadh an-diugh aig Pàrlamaid na h-Alba.