Tasglann naidheachd

Tha an àireamh de dhaoine a tha a’ gabhail pàirt ann an spòrs is eacarsaich air fuireach cha mhòr aig an aon ìre a rèir aithisg bhon Phàrlamaid

27.11.2017

Thairis air na 10 bliadhna a dh’fhalbh, tha an àireamh de dhaoine ann an Alba a tha a’ gabhail pàirt ann an spòrs air fuireach cha mhòr aig an aon ìre a rèir aithisg ùr bhon Phàrlamaid.

Comataidh na Co-ionannachd a’ sireadh bheachdan air Bile nam Mathanasan Eachdraidheil

24.11.2017

Tha Comataidh na Co-ionannachd is Chòraichean Daonna aig Taigh an Ròid a’ sireadh beachdan a’ mhòr-shluaigh mu Bhile nan Eucoirean Feiseil Eachdraidheil (Mathanasan is Gan Cur an Dàrna Taobh) ...

Comataidh a’ stèidheachadh raon-ùghdarrais airson rannsachadh air Còd Giùlain nam BPA is gearanan mu shàrachadh feiseil

23.11.2017

Tha Comataidh Inbhean Taigh an Ròid a’ dol a sgrùdadh nan riaghailtean airson a bhith a’ togail ghearanan an aghaidh BhPA mu shàrachadh feiseil agus airson a bhith a’ rannsachadh leithid a ghearanan

Tha cunntachalachd riatanach gus dèanamh cinnteach nach èirich trioblaidean TF mòra, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

15.11.2017

Tha e “fìor riatanach” gum bi e soilleir cò tha cunntachail airson seirbheisean TF gus dèanamh cinnteach nach èirich trioblaidean TF mòra san àm ri teachd...

‘Dè fhuaras bho bhith a’ cosg £8bn?’ tha a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a’ faighneachd

13.11.2017

Ann an aithisg a chaidh ullachadh gus buaidh a thoirt air mar a thèid buidseat slàinte is spòrs Riaghaltas na h-Alba aontachadh, tha Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba a’ càineadh ...

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ tadhal air Inbhir Nis

10.11.2017

Bidh an t-Oifigear Riaghlaidh aig Taigh an Ròid, Am Fìor Urramach Coinneach Mac an Tòisich BPA, a’ tadhal air Inbhir Nis air Dihaoine 10 Samhain...

An toir an t-Aonta Baile-mòr airson Sgìre Ghlaschu piseach air beatha dhaoine, tha Comataidh a’ faighneachd

06.11.2017

Bheir luchd-gnothaich ionadail agus muinntir na coimhearsnachd bho Phàislig agus sgìrean mun cuairt na beachdan aca do Chomataidh bho Thaigh an Ròid an-diugh air Aonta Baile-mòr Sgìre Ghlaschu.

Bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ath-bheachdachadh air Còd Obrachaidh a chleachdadh airson nan ullachadh air Pearsannan Ainmichte, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

27.10.2017

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ rùnachadh ‘stiùireadh’ fhoillseachadh air co-phàirteachadh fiosrachaidh air clann is òigridh...

Ar-a-mach agus Rèabhlaid ann an teis-mheadhan an àrd-ùrlair aig Pàrlamaid na h-Alba

18.10.2017

Bidh ar-a-mach agus rèabhlaid ann an teis-mheadhan an àrd-ùrlair aig Pàrlamaid na h-Alba airson nan ath thrì làithean agus a’ Phàrlamaid a’ fosgladh nan dorsan airson Fèis Poilitigs 2017.

Comataidhean pàrlamaideach ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air Brexit aig Westminster

13.10.2017

Ghabh àrd riochdairean bho thrì Comataidhean Pàrlamaid na h-Alba pàirt ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air cùisean co-cheangailte ri Brexit