Tasglann naidheachd

Rannsachadh a’ tòiseachadh air na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh cothrom air spòrs

16.01.2017

Rannsachadh a’ tòiseachadh air na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh cothrom air spòrs

BPA a’ sònrachadh ghnìomhan gus slàinte inntinn a leasachadh ann an Alba

19.12.2016

Às dèidh rannsachadh air solarachadh sheirbheisean slàinte inntinn do chloinn, deugairean agus inbhich, tha BPA air a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs air grunn chùisean cudromach a shònrachadh gus slàinte inntinn a leasachadh ann an Alba.

Comataidh an Ionmhais ann an Taigh an Ròid ag iarraidh air a’ phoball ceistean ‘càineadh’ a chur thuca air buidseat Riaghaltas na h-Alba

16.12.2016

Gheibh am poball cothrom ùr, a’ cleachdadh nam meadhanan sòisealta, gus ceistean a chur ri Ministear an Ionmhais airson Alba, Derek MacAoidh, thuirt Comataidh an Ionmhais ann an Taigh an Ròid.

BPA a’ mìneachadh bacaidhean air fastadh agus glèidheadh luchd-obrach ann an Seirbheis an Slàinte

09.12.2016

Tha BPA na Comaitaidh Slàinte agus Spòrs air bacaidhean air fastadh agus glèidheadh luchd-obrach ann an Seirbheis an Slàinte a mhìneachadh ann an litir gu Rùnaire na Slàinte Shona Robison BPA.

Clann bun-sgoile a’ toirt fianais don Chomataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna

08.12.2016

Clann bun-sgoile a’ toirt fianais don Chomataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna

Seachdain na Gàidhlig a’ dol fo stiùir aig Pàrlamaid na h-Alba

28.11.2016

Tha seachdain de thachartasan Gàidhlig a’ tòiseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba (Diluain 28 Samhain).

Comataidh gu bhith a’ sgrùdadh na tha Riaghaltas na h-Alba a’ cosg air bann-leathann agus forsaireachd

31.10.2016

Tha gealltanas ionmhasail aig Riaghaltas na h-Alba airson bann-leathann fìor-luath, a tha gu bhith air a lìbhrigeadh gu 100 sa cheud de dh’àitichean-obrach eadar an-dràsta agus 2021. Agus tha buidseat Coimisean na Coilltearachd air a bhith a’ lùghdachadh.

Buidheann an Luchd-gairm ann an Taigh an Ròid gu bhith a’ ceasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir

10.10.2016

Ceasnaichidh Buidheann Luchd-gairm Pàrlamaid na h-Alba am Prìomh Mhinistear air clàr-reachdais an Riaghaltais aice, chaidh ainmeachadh an-diugh.

Dàilichean ann an leigeil mu sgaoil a’ lùghdachadh, ach tha dùbhlain fhathast ann, a rèir nam BPA

06.10.2016

A’ leantail air pìos obair ghoirid, dh’aontaich a’ Chomataidh gu bheil barrachd oidhirpean a dhìth mus dèiligear ri dàilichean ann an leigeil mu sgaoil.

Farpais Instagram le Harry Benson air a cur air bhog

23.09.2016

Tha farpais dealbhadaireachd-camara air am bi Harry Benson na bhritheamh, fear a tha clìuiteach mar dhealbhadair air feadh an t-saoghail, ga cur air bhog le Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Coinneach Mac an Tòisich BPA.