Tasglann naidheachd

Rannsachadh le Comataidh aig Taigh an Roid: ‘A bheil staitistearachd eaconamach ag obrachadh mar bu chòir?’

12.06.2017

Thathar a’ dol a thoirt sùil gheur air cho earbsach a tha staitistearachd a bhios Riaghaltas na h-Alba, na meadhanan agus daoine eile a’ cleachdadh, agus tha Comataidh aig Taigh an Roid ag iarraidh air gnothachasan agus eaconamairean innse dhaibh ...

Comataidh na Pàrlamaid a’ dol a thoirt sùil air cumhachdan tiomnaichte airson coilltearachd

02.06.2017

Tha Comataidh na h-Eaconamaidh Dùthchail is Cheanglaichean aig Pàrlamaid na h-Alba a’ brosnachadh dhaoine agus bhuidhnean gu bhith toirt nam beachdan aca seachad air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig reachdas ùr, tiomnaichte airson coilltearachd...

Taipeis Phrestonpans ga sealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba

31.05.2017

Tha 10 millean lùb dhathte ann, thug e 25,000 uair a shìde de dhìcheall is obair chruaidh gus a dhèanamh agus tha e tha e a’ toirt dealbh dhuinn air an turas a ghabh aon de na daoine as ainmeil ann an eachdraidh na h-Alba.

A bheil e na chomas do theicneòlas is innleachdas cruth-atharrachadh a thoirt air an NHS?

31.05.2017

Dè na prìomh chothroman a th’ ann gus dòighean-obrach innleachdach is teicneòlas a chur an sàs ann an seirbheisean slàinte is cùram sòisealta thairis air an ath dheich bliadhna ...

Foghlam Pearsanta agus Sòisealta air a sholarachadh gu neo-chunbhalach ann an sgoiltean na h-Alba

23.05.2017

Tha am Foghlam Pearsanta agus Sòisealta a gheibh òigridh na h-Alba air a sholarachadh ann an dòigh neo-chunbhalach is uireasach ann an cuid de sgoiltean na h-Alba, a rèir an deilbh a thathar a’ nochdadh ...

Comataidh ag iarraidh targaidean eadar-amail airson dèiligeadh ri bochdainn chloinne

22.05.2017

Tha na targaidean, a tha ag amas air bochdainn chloinne ìsleachadh, ro fhada air falbh san àm ri teachd, a rèir aithisg a dh’fhoillsicheadh an-diugh le Comataidh Tèarainteachd Shòisealta ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Beachdan gan sireadh air mar a bheirear air falbh na cnap-starraidhean gu com-pàirteachadh ann an spòrs aig ìre neo-phroifeiseanta

20.05.2017

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air mar a bheirear air falbh na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh dhaoine bho bhith a’ gabhail pàirt ann an spòrs aig ìre neo-phroifeiseanta.

Pàrlamaid na h-Alba a’ gairm phreantasachdan ùra

15.05.2017

Thèid seachd preantasan ùra fhastadh a dh’obair thar na Pàrlamaid ann an raointean leithid Sheirbheisean Luchd-tadhail agus ionad rannsachaidh neo-eisimeileach na Pàrlamaid (SPICe).

BPAan a’ cur aonta ri prionnsapalan coitcheann Bile nan Cùmhnantan (Còraichean Treas Partaidh) (Alba)

12.05.2017

Tha Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh an Lagha (DPLR) aig Taigh an Roid air prionnsapalan coitcheann Bile nan Cùmhnantan (Còraichean Treas Partaidh) (Alba) a mholadh airson aonta.

Sàbhailteachd thogalaichean sgoile ga rannsachadh

12.05.2017

Thèid Sàbhailteachd thogalaichean sgoile ann an Alba a rannsachadh le Comataidh Foghlaim is Sgilean aig Pàrlamaid na h-Alba.