Tasglann naidheachd

Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air a’ bheàrn ann an tuarastal eadar nan gnèithean

15.02.2017

Am biodh eaconamaidh na h-Alba air a thogail nan robhar a’ dùnadh na beàirn ann an tuarastal eadar na gnèithean? Is e seo prìomh cheist airson Comataidh an Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach ann am Pàrlamaid na h-Alba...

Sgaoileadh tèarainteachd shòisealta gu bhith ga sgrùdadh le Comataidhean aig Taigh an Ròid agus Westminster

06.02.2017

Thèid lìbhrigeadh soirbheachail sgaoileadh tèarainteachd shòisealta a sgrùdadh le da chomataidh phàrlamaideach.

A’ Phàrlamaid gus Ombudsman ùr airson nan Seirbheisean Poblach ainmeachadh

03.02.2017

Thèid cuireadh a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Rosemary Agnew ainmeachadh do A Mòrachd airson a cur an dreuchd mar Ombudsman ùr Seirbheisean Poblach na h-Alba.

Cùram-slàinte sna prìosanan gu bhith ga sgrùdadh le Buill

03.02.2017

Thèid cothrom air cùram-slàinte sna prìosanan agus cho èifeachdach agus a tha e a sgrùdadh le Buill air Comataidh Slàinte is Spòrs

Thathar ag iarraidh air David Davis nochdadh air beulaibh comataidh aig Taigh an Ròid

29.01.2017

Feumaidh Ministear Brexit Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, David Davis BP, nochdadh air beulaibh Comataidh Eòrpach Thaigh an Ròid mus tòisich barganachadh mu tharraing às Aonadh na h-Eòrpa, tha neach-gairm na comataidh, Seonag NicAilpein BPA ag ràdh.

Aithisg aon-ghuthach bho Chomataidh an Ionmhais aig Taigh an Ròid a’ toirt rabhadh mu ìre fada nas motha de chaochlaideachd agus de mhì-chinnt ann am pròiseas buidseat na h-Alba

27.01.2017

Chaidh aithisg Comataidh Ionmhais is Bun-reachd air dreachd-bhuidseat Riaghaltas na h-Alba fhoillseachadh an-diugh.

Brùthadh air ùine a’ phoileis ga sgrùdadh aig Taigh an Ròid

24.01.2017

Bidh obair a’ phoileis nach eil ga h-adhbhrachadh le eucoir mar chuspair do Chomataidh a’ Cheartais aig Taigh an Ròid an-diugh.

Oidhirpean dàna a dhìth ma thathar gu bhith a’ dèiligeadh ri ro-reamhrachd, tha Comataidh na Slàinte ag ràdh

23.01.2017

Tha am frèama poileasaidh a tha ann an àite ann an Alba math airson dèiligeadh ri ro-reamhrachd, ach tha na h-oidhirpean gus na poileasaidhean seo a chur an gnìomh agus a mhaoineachadh gu math neo-chunbhalach, a rèir BPA

Comataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ sgrùdadh ion-dhèantachd a thaobh teachd a-steach airson gach saoranach a thabhann

18.01.2017

Thèid ion-dhèantachd (feasibility) teachd a-steach an t-saoranaich a sgrùdadh le Buill Pàrlamaid air Comataidh Tèarainteachd Shòisealta ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Obair a dhìth gu deifreach gus an SQA a leasachadh

17.01.2017

Tha obair a dhìth gu deifreach leis an SQA air chor ’s gum bi e ag ath-thogail a’ chaidreibh ri luchd-teagaisg.