Tasglann naidheachd

Comataidhean pàrlamaideach ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air Brexit aig Westminster

13.10.2017

Ghabh àrd riochdairean bho thrì Comataidhean Pàrlamaid na h-Alba pàirt ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air cùisean co-cheangailte ri Brexit

Gabhaidh barrachd a dhèanamh gus luchd-foill a ghlacadh, a rèir Comataidh

25.09.2017

Feumar barrachd oidhirp a dhèanamh gus stad a chur air eucoraich is luchd-foill bho bhith a’ gabhail brath air an sporan phoblach, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

Dè ur beachd air gnìomhachas TBh is Film na h-Alba?

25.09.2017

Tha Comataidh Cultair, Turasachd, Eòrpach is Dàimhean A-muigh aig Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh sgrùdadh air gnìomhachas TBh is Film na h-Alba.

'Do Phàrlamaid, do chànain, thoir dhuinn do bheachdan' tha an t-Oifigear Riaghlaidh ag ràdh

21.09.2017

Thathar a’ brosnachadh luchd-labhairt Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh Gàidhlig agus iadsan aig nach eil a’ chànain na beachdan aca a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba air cruth nan seirbheisean Gàidhlig aice anns an àm ri teachd.

Comataidh a’ faighneachd, dè a’ bhuaidh a bhios aig buidseatan riaghaltais ionadail air seirbheisean is air na thathar a’ cosg?

14.09.2017

The way in which local governments plan and spend their under pressure revenue budgets will be scrutinised by a Holyrood Committee.

Ùghdarrasan Amalachais Slàinte is Cùram Sòisealta gan cronachadh airson obair com-pàirteachaidh gun bhrìgh – Comataidh Slàinte is Spòrs Thaigh an Ròid

12.09.2017

Cha bu chòir don chom-pàirteachadh leis a’ phoball agus luchd-ùidh a nì Ùghdarrasan Amalachais Slàinte is Cùram Sòisealta (UA) a bhith na obair gun bhrìgh, a rèir Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba.

Gairm Fianais air Cumhachdan Tiomnaichte ann am Bile (Tarraing a-mach às) an AE

11.09.2017

Tha a’ Chomataidh Chumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagh an-diugh a’ cur a-mach gairm fianais a thaobh Bile (Tarraing a-mach às) an Aonadh Eòrpach.

Barrachd a dhìth bho chomhairlean gus trod mu challaidean a rèiteach, a rèir Comataidh

10.09.2017

Tha callaidean a dh’fhàsas ro mhòr, agus a bhios a’ cur nàbaidhean fo sgàile, fhathast nan adhbhar connspaid ann an Alba airson nach eil reachdas an-còmhnaidh ga chleachdadh mar bu chòir, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid

Coimisean Còraichean Daonna na h-Alba - ball ùr air a h-ainmeachadh

04.08.2017

A new member of the Scottish Human Rights Commission (SHRC) has been appointed following an open recruitment exercise, it has been announced.

Tha taisbeanadh de chuid de na dealbhan-naidheachd as fheàrr air an t-saoghal gu bhith aig a’ Phàrlamaid

04.08.2017

Tha taisbeanadh, a tha an-asgaidh, de dhealbhan-camara gu bhith air a shealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba san Lùnastal