Naidheachd

 

Tha Comataidh Thaigh an Ròid a' moladh 'fuasgladh poilitigeach' a thaobh Clàs 11 no nach bu chòir Pàrlamaid na h-Alba taic a thoirt do Bhile an AE (Tarraing a-mach)

Tha Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd Thaigh an Ròid air moladh nach bu chòir do Phàrlamaid na h-Alba cead a thoirt do Chlàs 11 agus Pàipear-taice 3 de Bhile an AE (Tarraing a-mach).

Brus Crawford BPA ag ràdh gu bheil Taigh an Ròid ag ath-nuadhachadh a’ phròiseas buidseit

Tha BPA a-nochd air pròiseas buidseit ùr Pàrlamaid na h-Alba a dhaingneachadh gu foirmeil (Dimàirt 8 Cèitean 2018).

Feum air ath-bheachdachadh radaigeach mu Aonad Sgrion ùr na h-Alba

Tha comataidh Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh ath-bheachdachadh radaigeach air Aonad Sgrìn ùr na h-Alba gus dèanamh cinnteach gun urrainn dha an roinn sgrìn bheòthail ann an Alba a chuideachadh gu bhith a’ ruigsinn àirde a chomais.

Comataidh ann an Taigh an Ròid gu bhith a’ beachdachadh air an aois aig a bheil uallach airson eucoirean

Tha an aois aig am faodar, ann an sùilean an lagha, uallach a chur air òigridh airson an gnìomhan gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig ann an Comataidh Co-ionnanachdan agus Còraichean Daonna ann an Taigh an Ròid.

Taigh an Ròid gu bhith a’ cur fàilte air Ceann-suidhe Malawi

Tha Ceann-suidhe Poblachd Malawi, A Shoillse an t-Àrd-ollamh Peter Mutharika, gu bhith a’ toirt òraid do na BPA uile. Bheirear an òraid anns an t-Seòmar ann am Pàrlamaid na h-Alba air Diardaoin 26 Giblean, an dèidh Ceistean a’ Phrìomh Mhinisteir.

Luchd-gairm Comataidh gu bhith a’ ceasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir

Bidh Luchd-gairm Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ ceasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir uair eile air prògram is prìomhachasan an Riaghaltais aice.

Leasanan thar a’ Chuain Siar do Phàrlamaid na h-Alba

Thèid Seachdain na h-Alba a chomharrachadh le Pàrlamaid na h-Alba a-rithist nuair a bhios buidheann-riochdachaidh a’ tadhal air New York, Baile Québec agus Washington DC.

Dè seòrsa Alba a tha sibh ag iarraidh? Taigh an Ròid dol a bheachdachadh air amasan leasaichte Riaghaltas na h-Alba airson a’ chomann-shòisealta.

Tha Riaghaltas na h-Alba an-diugh a’ beachdachadh air àrd-amasan leasaichte airson Alba agus na tha e an dòchas a choileanadh thar nan deich bliadhna a tha romhainn ...

Aire air Achd Ath-leasachaidh Poileis is Smàlaidh

Air a’ chuimhneachan còig bliadhna de stèidheachadh Poileas Alba agus Seirbheis Smàlaidh is Teasargainn na h-Alba, tha Comataidh Ceartais aig Taigh an Ròid ag iarraidh bheachdan air an reachdas a chuir na buidhnean sin air bhonn.

Tha Comataidh ag ràdh gum bu chòir beachdachadh air an euslainteach gu lèir agus chan e dìreach na comharraidhean-tinneis

Tha strì còig bliadhna airson aithne agus diagnosis nas fheàrr air euslaintich le galairean na fàireig sgiathaich (thyroid) air adhbharachadh iarrtas an-diugh airson aon phròtacal soilleir airson deuchainnean a thèid a chleachdadh thar na h-Alba gu lèir.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date