Naidheachd

 

‘Chan eil e sgoinneil a bhith sgriosail’ – tha BPA airson dèiligeadh ri burraidheachd a tha ‘ro chumanta’

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna ann an Taigh an Ròid a’ foillseachadh sreath de dh’ullachaidhean, ris a bheil iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a ghabhail, air chor ’s gum faodar dèiligeadh ri burraidheachd ...

A bheil sinn a’ dèanamh gu leòr gus inbhe àile ann an Alba a leasachadh?

An urrainn dhuinn barrachd a dhèanamh gus buaidhean dochannach bho thruailleadh an àile a stad ann an Alba?...

Planaichean air tèarainteachd shòisealta – ciamar a bheir iad buaidh ort, tha Comataidh a’ faighneachd

Bheir e buaidh air barrachd air 1.4 millean daoine agus bidh e a’ gabhail a-steach caiteachas luach £2.9 billean gach bliadhna, ach dè bhios buaidh bho thiomnadh chumhachdan air tèarainteachd shòisealta...

Beachdan gan sireadh air cur às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach is Conaltradh Maoidheach

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan bhon phoball air molaidhean a chuireadh às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach aig Ball-coise agus Conaltradh Maoidheach (Alba) 2012.

Beachdan gan sireadh air cùram euslainteach anns an NHS

A bheil an NHS ann an Alba a’ lìbhrigeadh cùram a tha sàbhailte agus de chàileachd mhath airson nan euslainteach?

Pàrlamaid gu bhith ag ainmeachadh Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba

Bheirear fiathachadh do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Daren Fitzhenry ainmeachadh dha a Mòrachd a’ Bhanrigh mar Choimiseanair Fiosrachaidh ùr na h-Alba.

Comataidh Eòrpach ann an Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air dè a’ bhuil air Alba bho na còmhraidhean air Artaigil 50

Tha àite na h-Alba anns na còmhraidhean air Artaigil 50 gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig le Buill Pàrlamaid na h-Alba air Comataidh Cultar, Turasachd, Eòrpa agus Dàimhean Taobh a-muigh, chaidh ainmeachadh an-diugh.

Rannsachadh le Comataidh aig Taigh an Roid: ‘A bheil staitistearachd eaconamach ag obrachadh mar bu chòir?’

Thathar a’ dol a thoirt sùil gheur air cho earbsach a tha staitistearachd a bhios Riaghaltas na h-Alba, na meadhanan agus daoine eile a’ cleachdadh, agus tha Comataidh aig Taigh an Roid ag iarraidh air gnothachasan agus eaconamairean innse dhaibh ...

Comataidh na Pàrlamaid a’ dol a thoirt sùil air cumhachdan tiomnaichte airson coilltearachd

Tha Comataidh na h-Eaconamaidh Dùthchail is Cheanglaichean aig Pàrlamaid na h-Alba a’ brosnachadh dhaoine agus bhuidhnean gu bhith toirt nam beachdan aca seachad air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig reachdas ùr, tiomnaichte airson coilltearachd...

Taipeis Phrestonpans ga sealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba

Tha 10 millean lùb dhathte ann, thug e 25,000 uair a shìde de dhìcheall is obair chruaidh gus a dhèanamh agus tha e tha e a’ toirt dealbh dhuinn air an turas a ghabh aon de na daoine as ainmeil ann an eachdraidh na h-Alba.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date