Naidheachd

 

Ceanglaichean pàrlamaideach air an ath-dhaingneachadh le buidheann-riochdachaidh bho Thaigh an Ròid

Bidh Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Coinneach Mac an Tòisich BPA, air ceann buidheann-riochdachaidh a bhios a’ tadhal air Munich gus ceanglaichean pàrlamaideach a neartachadh ...

‘Chan eil e sgoinneil a bhith sgriosail’ – tha BPA airson dèiligeadh ri burraidheachd a tha ‘ro chumanta’

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna ann an Taigh an Ròid a’ foillseachadh sreath de dh’ullachaidhean, ris a bheil iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a ghabhail, air chor ’s gum faodar dèiligeadh ri burraidheachd ...

A bheil sinn a’ dèanamh gu leòr gus inbhe àile ann an Alba a leasachadh?

An urrainn dhuinn barrachd a dhèanamh gus buaidhean dochannach bho thruailleadh an àile a stad ann an Alba?...

Planaichean air tèarainteachd shòisealta – ciamar a bheir iad buaidh ort, tha Comataidh a’ faighneachd

Bheir e buaidh air barrachd air 1.4 millean daoine agus bidh e a’ gabhail a-steach caiteachas luach £2.9 billean gach bliadhna, ach dè bhios buaidh bho thiomnadh chumhachdan air tèarainteachd shòisealta...

Beachdan gan sireadh air cur às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach is Conaltradh Maoidheach

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan bhon phoball air molaidhean a chuireadh às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach aig Ball-coise agus Conaltradh Maoidheach (Alba) 2012.

Comataidh phàrlamaideach gu bhith a’ sgrùdadh Bile nan Eilean aig Riaghaltas na h-Alba

Tha Comataidh an Eaconamaidh Dùthchail is Ceangalachd ann am Pàrlamaid na h-Alba a’ brosnachadh bhuidhnean agus daoine fa leth am beachdan a thoirt air mar a dh’fhaodadh barrachd cumhachd is dìon a thoirt gu eileanan na h-Alba ...

Beachdan gan sireadh air cùram euslainteach anns an NHS

A bheil an NHS ann an Alba a’ lìbhrigeadh cùram a tha sàbhailte agus de chàileachd mhath airson nan euslainteach?

Pàrlamaid gu bhith ag ainmeachadh Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba

Bheirear fiathachadh do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Daren Fitzhenry ainmeachadh dha a Mòrachd a’ Bhanrigh mar Choimiseanair Fiosrachaidh ùr na h-Alba.

Comataidh Eòrpach ann an Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air dè a’ bhuil air Alba bho na còmhraidhean air Artaigil 50

Tha àite na h-Alba anns na còmhraidhean air Artaigil 50 gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig le Buill Pàrlamaid na h-Alba air Comataidh Cultar, Turasachd, Eòrpa agus Dàimhean Taobh a-muigh, chaidh ainmeachadh an-diugh.

Rannsachadh le Comataidh aig Taigh an Roid: ‘A bheil staitistearachd eaconamach ag obrachadh mar bu chòir?’

Thathar a’ dol a thoirt sùil gheur air cho earbsach a tha staitistearachd a bhios Riaghaltas na h-Alba, na meadhanan agus daoine eile a’ cleachdadh, agus tha Comataidh aig Taigh an Roid ag iarraidh air gnothachasan agus eaconamairean innse dhaibh ...

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date