Naidheachd

 

Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do roghainnean eile an àite nan cùirtean

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ toirt taic do chleachdadh a bharrachd de dhòighean-obrach leithid Rèiteach Eadar-roghnach airson Deasbadan ...

Comataidh aig Taigh an Ròid gu bhith a’ tadhal air Dùn Dè

Tha a’ Chomataidh an-dràsta a’ rannsachadh bochdainn ann an obair agus dè a’ bhuaidh a tha aig siostam tèarainteachd shòisealta againn orrasan a tha ann an obair ach le teachd-a-steach ìosal.

Fiosrachadh air cosgaisean nam BPA airson 2017/18 air fhoillseacheadh air-loidhne

Tha fiosrachadh làithreach air cosgaisean pàrlamaideach nam BPA uile air fhoillseachadh an-diugh air an eadar-lìon.

Leudaich cothrom air dreuchdan laghail, tha Comataidh a’ Cheartais ag ràdh

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid ag iarraidh air sgoiltean, oilthighean agus Comann Lagha na h-Alba beachdachadh air dè na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh dhaoine bho dhreuchd neach-lagha.

Pàrlamaid na h-Alba ag ath-ùrachadh a gealltanais ri Gàidhlig le plana cànain còig bliadhna

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a gealltanas ri Gàidhlig ath-ùrachadh le foillseachadh a’ Phlana Ghàidhlig ùr aice.

Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air targaid ùr airson bochdainn connaidh

Thèid moladh air reachdas a tha a’ stèidheachadh targaid ùr airson cur às do bhochdainn connaidh a sgrùdadh le Comataidh Riaghaltas Ionadail is Choimhearsnachdan.

Buaidh co-rèiteachadh Brexit air Alba

Tha Comataidh Cultar,Turasachd, Eòrpa agus Cùisean Taobh a-muigh Pàrlamaid na h-Alba air gairm fianais a chur a-mach, mar phàirt de sgrùdadh leantainneach na Comataidh air Co-rèiteachadh Artagail 50 ...

Saothair neach-ealain ionadail ga taisbeanadh aig Taigh an Ròid

Tha taghadh de dhealbhan le aon de luchd-ealain ùr-nodha as cudromaiche na 20mh linn ann am Breatainn ga thaisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Beachdan gan sireadh bho mhuinntir Ghlaschu air atharrachadh clìomaid

Beachdan gan sireadh bho mhuinntir Ghlaschu air atharrachadh clìomaid

Prògram na Fèis Poilitigs air Fhoillseachadh

Is i Pàrlamaid na h-Alba a’ chiad reachdadaireachd anns an RA a bheir aoigheachd do phrìomh phrògram deasbad poilitigeach a’ BhBC, Question Time, nuair a thèid a chraoladh bho shuidheachadh suaicheanta an t-Seòmair Dheasbaid san Dàmhair.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date