Naidheachd

 

Tha cunntachalachd riatanach gus dèanamh cinnteach nach èirich trioblaidean TF mòra, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

Tha e “fìor riatanach” gum bi e soilleir cò tha cunntachail airson seirbheisean TF gus dèanamh cinnteach nach èirich trioblaidean TF mòra san àm ri teachd...

‘Dè fhuaras bho bhith a’ cosg £8bn?’ tha a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a’ faighneachd

Ann an aithisg a chaidh ullachadh gus buaidh a thoirt air mar a thèid buidseat slàinte is spòrs Riaghaltas na h-Alba aontachadh, tha Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba a’ càineadh ...

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ tadhal air Inbhir Nis

Bidh an t-Oifigear Riaghlaidh aig Taigh an Ròid, Am Fìor Urramach Coinneach Mac an Tòisich BPA, a’ tadhal air Inbhir Nis air Dihaoine 10 Samhain...

An toir an t-Aonta Baile-mòr airson Sgìre Ghlaschu piseach air beatha dhaoine, tha Comataidh a’ faighneachd

Bheir luchd-gnothaich ionadail agus muinntir na coimhearsnachd bho Phàislig agus sgìrean mun cuairt na beachdan aca do Chomataidh bho Thaigh an Ròid an-diugh air Aonta Baile-mòr Sgìre Ghlaschu.

Bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ath-bheachdachadh air Còd Obrachaidh a chleachdadh airson nan ullachadh air Pearsannan Ainmichte, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

Tha Riaghaltas na h-Alba a’ rùnachadh ‘stiùireadh’ fhoillseachadh air co-phàirteachadh fiosrachaidh air clann is òigridh...

Ar-a-mach agus Rèabhlaid ann an teis-mheadhan an àrd-ùrlair aig Pàrlamaid na h-Alba

Bidh ar-a-mach agus rèabhlaid ann an teis-mheadhan an àrd-ùrlair aig Pàrlamaid na h-Alba airson nan ath thrì làithean agus a’ Phàrlamaid a’ fosgladh nan dorsan airson Fèis Poilitigs 2017.

Comataidhean pàrlamaideach ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air Brexit aig Westminster

Ghabh àrd riochdairean bho thrì Comataidhean Pàrlamaid na h-Alba pàirt ann an còmhraidhean eadar-phàrlamaideach air cùisean co-cheangailte ri Brexit

Luchd-gairm Chomataidhean dol a cheasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir

Chaidh a ghairm an-diugh gu bheil luchd-gairm nan 15 comataidh Pàrlamaid na h-Alba dol a cheasnachadh a’ Phrìomh Mhinisteir air a’ Phrògram Riaghaltais aice.

Gabhaidh barrachd a dhèanamh gus luchd-foill a ghlacadh, a rèir Comataidh

Feumar barrachd oidhirp a dhèanamh gus stad a chur air eucoraich is luchd-foill bho bhith a’ gabhail brath air an sporan phoblach, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

Dè ur beachd air gnìomhachas TBh is Film na h-Alba?

Tha Comataidh Cultair, Turasachd, Eòrpach is Dàimhean A-muigh aig Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh sgrùdadh air gnìomhachas TBh is Film na h-Alba.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date