Naidheachd

 

Cuiridh riaghailt ùr do Luchd-Gairm nan Comataidhean aig Taigh an Ròid taic ri fòrladh phàrantan

Bidh e comasach do luchd-gairm nan comataidhean aig Taigh an Ròid a thèid air fòrladh màthaireil no athaireil tilleadh don aon obair, ma chuireas a’ Phàrlmaid aonta ri riaghailt ùr a tha ga moladh le Comataidh nan Inbhean is nam Modhan.

Pàrlamaid gu bhith ag ainmeachadh Coimiseanair na Cloinne

Bheirear fiathachadh do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Bruce Adamson ainmeachadh dha a Mòrachd a’ Bhanrigh mar Choimiseanair ùr na h-Alba do Chloinn agus don Òigridh.

Teachd-a-steach an t-saoranaich – mar a dh’obraicheadh seo an Alba gu bhith a’ tighinn fon phrosbaig

Thig barantas airson teachd-a-steach bunaiteach, ris an canar teachd a-steach an t-saoranaich, fon phrosbaig an-diugh (9 Màrt) ann an Comataidh Tèarainteachd Shòisealta ann am Pàrlamaid na h-Alba.

BPAan a’ coinneachadh ri daoine gun dachaigh ann an sgìrean dùthchail ann an sgìre Pheairt is Cheann Rois

Choinnich daoine gun dachaigh bho sgìre Pheairt is Cheann Rois ri BPAan bho Chomataidh Riaghaltais Ionadail is Choimhearsnachdan Pàrlamaid na h-Alba nuair a thadhail BPAan air Iomairt nan Eaglaisean airson Daoine gun Dachaigh (CATH), an t-seachdain seo.

Comataidh Eòrpach Thaigh an Ròid ag iarraidh fuasgladh fa leth mu Bhrexit

Tha Comataidh Eòrpach Thaigh an Ròid air iarraidh gun tèid fuasgladh fa leth mu Bhrexit a nochdas bhòt mòr-chuid Alba fuireach anns a’ mhargadh shingilte a sgrùdadh le ‘EU 27’ sa bharganachadh mus tòisich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte Artaigil 50...

Pàrlamaid na h-Alba a’ comharrachadh Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach le luchd-labhairt misneachail

Bidh na ceudan de bhoireannaich à Alba gu lèir a’ tighinn còmhla gus Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach a chomharrachadh aig Pàrlamaid na h-Alba an deireadh seachdain seo tighinn.

Buaidh thargaidean mu bhochdainn-chloinne gu bhith ga sgrùdadh le Comataidh

Thèid targaidean a thathar a’ moladh gus aghaidh a chur air bochdainn-chloinne ann an Alba a sgrùdadh le Comataidh Tèarainteachd Shòisealta Phàrlamaid na h-Alba

Beachdan gan sireadh air Bile Cùmhnant (Còraichean Treas Pàrtaidh) (Alba)

Tha gairm airson fianais a’ sireadh bheachdan bhon h-uile duine fa leth no buidhnean aig a bheil ùidh ann am Bile Cùmhnant (Còraichean Treas Pàrtaidh) (Alba).

Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air a’ bheàrn ann an tuarastal eadar nan gnèithean

Am biodh eaconamaidh na h-Alba air a thogail nan robhar a’ dùnadh na beàirn ann an tuarastal eadar na gnèithean? Is e seo prìomh cheist airson Comataidh an Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach ann am Pàrlamaid na h-Alba...

Sgaoileadh tèarainteachd shòisealta gu bhith ga sgrùdadh le Comataidhean aig Taigh an Ròid agus Westminster

Thèid lìbhrigeadh soirbheachail sgaoileadh tèarainteachd shòisealta a sgrùdadh le da chomataidh phàrlamaideach.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date