Naidheachd

 

World_press_photo2

Dealbhan as fheàrr bho naidheachdan an t-saoghail air tighinn gu Pàrlamaid na h-Alba

Tha cruinneachadh de dhealbhan nan naidheachdan bho air feadh an t-saoghail a fhuair duaisean ga thaisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Brataichean gu bhith an crochadh ri leth-chrann airson an Oifigeir Riaghlaidh a bh’ ann Sir Ailig MacFhearghais

Bidh na brataichean aig Pàrlamaid na h-Alba an crochadh ri leth-chrann mar chomharrachadh urraim don Oifigear Riaghlaidh a bh’ ann Sir Ailig MacFhearghais

Tiocaidean airson a’ phobaill rim faotainn airson àrd-choinneamh cultair eadar-nàiseanta

Tha cothrom ga thoirt an-diugh do dhaoine ann an Alba a bhith an làthair aig àrd-choinneamh mhòr eadar-nàiseanta, a thèid a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba, air na tha ri teachd airson nan ealain agus cultar.

Comataidh ann an Taigh an Ròid ag iarraidh leasachaidhean ann an aithriseadh air bith-iomadachd

Tha Comataidh ann an Taigh an Ròid air dòighean a mhìneachadh anns am faodar leasachadh ghnìomhan agus aithriseadh a thaobh bith-iomadachd...

Foghlam air a dhearbhadh a thaobh bochdainn: Comataidh a’ leigeil fhaicinn nan cnapan-starraidh ionmhais anns an latha-sgoile Albannach

Chaidh cosgaisean an latha-sgoile Albannaich, a dh’fheumas teaghlaichean pàigheadh, a leigeil fhaicinn le comataidh phàrlamaideach, agus iad a’ foillseachadh aithisg...

So-dhèantachd companaidh lùtha an seilbh a’ phobaill gu bhith air a mheasadh le comataidh aig Taigh an Ròid

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air so-dhèantachd companaidh lùtha neo-phrothaid a tha an seilbh a’ phobaill.

Beachdan gan sireadh air inbheisteadh ann an seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse-Gall

Thèid inbheisteadh ann an lìonra nan seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse Gall a chur fon phrosbaig le comataidh pàrlamaideach.

Dh’fhàillig bancaichean air conaltradh a dhèanamh ris a’ choimhearsnachd nuair a bha iad a’ dùnadh mheuran, a rèir comataidh ann an Taigh an Ròid

Chaidh rannsachadh air dùnadh meuran nam bancaichean a thòiseacheadh le Comataidh Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach anns a’ Mhàrt 2018 ...

Luchd-poilitigs ainmeil na Rìoghachd Aonaichte dol a bhith aig ceann na Fèis Phoilitigs

Bidh an luchd-poilitigs ainmeil am Morair Mìcheal Heseltine and a’ Bhana-mhorair Màiread Hodge ag innse mu bhuaidh is call nam beatha poiltigeach aig an Fhèis Phoilitigs am-bliadhna, chaidh innse an-diugh.

Atharrachaidhean ann an cultar Seirbheis na Slàinte gam moladh às dèidh sgrùdadh le Comataidh Thaigh an Ròid

Tha BPA air a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs air sgrùdadh farsaing a dhèanamh air cultar an NHS agus mar a tha seo a’ toirt buaidh air euslaintich, agus tha iad a’ foillseachadh toradh an rannsachaidh an-diugh.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date