Naidheachd

 

Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ cur air bhog rannsachadh air a’ bheàrn ann an tuarastal eadar nan gnèithean

Am biodh eaconamaidh na h-Alba air a thogail nan robhar a’ dùnadh na beàirn ann an tuarastal eadar na gnèithean? Is e seo prìomh cheist airson Comataidh an Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach ann am Pàrlamaid na h-Alba...

Sgaoileadh tèarainteachd shòisealta gu bhith ga sgrùdadh le Comataidhean aig Taigh an Ròid agus Westminster

Thèid lìbhrigeadh soirbheachail sgaoileadh tèarainteachd shòisealta a sgrùdadh le da chomataidh phàrlamaideach.

A’ Phàrlamaid gus Ombudsman ùr airson nan Seirbheisean Poblach ainmeachadh

Thèid cuireadh a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Rosemary Agnew ainmeachadh do A Mòrachd airson a cur an dreuchd mar Ombudsman ùr Seirbheisean Poblach na h-Alba.

Cùram-slàinte sna prìosanan gu bhith ga sgrùdadh le Buill

Thèid cothrom air cùram-slàinte sna prìosanan agus cho èifeachdach agus a tha e a sgrùdadh le Buill air Comataidh Slàinte is Spòrs

Thathar ag iarraidh air David Davis nochdadh air beulaibh comataidh aig Taigh an Ròid

Feumaidh Ministear Brexit Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, David Davis BP, nochdadh air beulaibh Comataidh Eòrpach Thaigh an Ròid mus tòisich barganachadh mu tharraing às Aonadh na h-Eòrpa, tha neach-gairm na comataidh, Seonag NicAilpein BPA ag ràdh.

Brùthadh air ùine a’ phoileis ga sgrùdadh aig Taigh an Ròid

Bidh obair a’ phoileis nach eil ga h-adhbhrachadh le eucoir mar chuspair do Chomataidh a’ Cheartais aig Taigh an Ròid an-diugh.

Oidhirpean dàna a dhìth ma thathar gu bhith a’ dèiligeadh ri ro-reamhrachd, tha Comataidh na Slàinte ag ràdh

Tha am frèama poileasaidh a tha ann an àite ann an Alba math airson dèiligeadh ri ro-reamhrachd, ach tha na h-oidhirpean gus na poileasaidhean seo a chur an gnìomh agus a mhaoineachadh gu math neo-chunbhalach, a rèir BPA

Comataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ sgrùdadh ion-dhèantachd a thaobh teachd a-steach airson gach saoranach a thabhann

Thèid ion-dhèantachd (feasibility) teachd a-steach an t-saoranaich a sgrùdadh le Buill Pàrlamaid air Comataidh Tèarainteachd Shòisealta ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Obair a dhìth gu deifreach gus an SQA a leasachadh

Tha obair a dhìth gu deifreach leis an SQA air chor ’s gum bi e ag ath-thogail a’ chaidreibh ri luchd-teagaisg.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date