• Bilean Làthaireach

  Bilean Làthaireach

  Proposals for new laws are introduced in the Parliament as Bills

  Here you can read about new and current Bills and their progress through Parliament.

  +-

  Bilean Làthaireach

 • Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

  Understanding the Legislative Process

  Read about how MSPs are elected, how committees work and how the Scottish Parliament makes laws.

  +-

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

 • Fios mu Bhilean

  Fios mu Bhilean

  Public and Private Bills Guidance

  Find out the diffence between an Act and a Bill.  Including what the different types of Bills are and how they affect you.

  +-

  Fios mu Bhilean

 • Athchuingean Poblach

  Athchuingean Poblach

  The public petitions process is a key part of our commitment to participation

  Individuals, community groups and organisations can participate in the policy process by raising issues of concern.

  +-

  Athchuingean Poblach

Gnothaichean Pàrlamaideach

clockfaceistock-170811

Iris Ghnothaichean

Tha Iris Ghnothaichean Pàrlamaid na h-Alba ga fhoillseachadh a h-uile madainn nuair a bhios a’ Phàrlamaid na suidhe. Bidh e a' toirt seachad fiosrachaidh mu ghnothaichean na Pàrlamaid an-dràsta, san ùine ri teachd is san àm a dh'fhalbh.

ChamberDesksIISP20040804

Aithisg Oifigeil

Is e an Aithisg Oifigeil an aithisg sgrìobhte làn is choileanta de ghnothaichean Pàrlamaid na h-Alba agus nan comataidhean aice.

CommitteeJusticeS4SP20110621

Comataidhean

Tha na comataidhean aig cridhe obair na Pàrlamaid – a’ cruinneachadh fianais bho luchd-fianais, a’ sgrùdadh reachdas agus a’ dèanamh rannsachadh.

bills

Bilean

‘S e a th’ ann am bile ach dreagh lagha. Faodaidh Riaghaltas na h-Alba, comataidhean pàrlamaideach, no ball fa leth den Phàrlamaid bile a thoirt a-steach.

MaceISP20100721

An Seòmar

Tha an seòmar air a chleachdadh airson coinneamhan nam BPA ann am Pàrlamaid na h-Alba

questionsiStockSP

Gluasadan is Atharrachaidhean

Faodaidh BPA sam bith ceist phàrlamaideach a chur air Riaghaltas na h-Alba no air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Bidh BPA a’ cleachdadh gluasadan gus deasbad a thòiseachadh no gus gnìomh a mholadh.

BureauiStockSP

Biùro na Pàrlamaid

Is e obair Biùro na Pàrlamaid a bhith a’ moladh agus ag atharrachadh prògram gnothaichean na Pàrlamaid agus a bhith a’ stèidheachadh raon-ùghdarrais agus ballrachd nan comataidhean.

The Canongate Building

Cinn-latha fosaidh

Seo greis nuair nach eil a’ Phàrlamaid na suidhe – nuair nach eil i air a sgaoileadh. Faigh a-mach na cinn-latha fosaidh air an duilleig seo.