Comataidh Sgrùdadh Poblach

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Sgrùdadh Poblach beachdachadh agus aithris air -

(a) cunntasan sam bith a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid;

(b) aithisg sam bith a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid no chun na Pàrlamaid le Àrd Neach-sgrùdaidh na h-Alba; agus (c) pàipear sam bith eile a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid, no a chaidh a chur thuca le Biùro na Pàrlamaid no le Àrd Neach-sgrùdaidh na h-Alba, a thaobh smachd ionmhais, cunntasachd agus sgrùdadh co-cheangailte ri cosgaisean poblach.