Comataidh Sgrùdadh Poblach

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Sgrùdadh Poblach beachdachadh agus aithris air -

(a) cunntasan sam bith a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid;

(b) aithisg sam bith a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid no chun na Pàrlamaid le Àrd Neach-sgrùdaidh na h-Alba; agus (c) pàipear sam bith eile a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid, no a chaidh a chur thuca le Biùro na Pàrlamaid no le Àrd Neach-sgrùdaidh na h-Alba, a thaobh smachd ionmhais, cunntasachd agus sgrùdadh co-cheangailte ri cosgaisean poblach.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.