Comataidh Foghlam is Cultar

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Foghlaim is Cultar beachdachadh agus aithris air foghlam adhartach is àrd-ìre, ionnsachadh fad-beatha, sgoiltean, cùram ro-sgoile, sgilean agus gnothaichean eile taobh a-staigh dleastanas Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Ionnsachadh fad-beatha agus gnothaichean co-cheangailte ri cultar agus na h-ealain a tha mar dhleastanas air Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultar agus Cùisean Taobh a-muigh.