Comataidh an Ionmhais

Beachdachadh agus aithris air -

1. (a) aithisg no pàipear sam bith a chaidh a chur fa chomhair na Pàrlamaid le buill Riaghaltas na h-Alba anns a bheil molaidhean airson, no buidseitean de, ionmhas poblach no molaidhean airson gluasad atharrachadh-chìs, a’ gabhail suim de dh’aithisg no molaidhean sam bith a thaobh an leithid de phàipearan a fhuair iad bho chomataidh sam bith aig a bheil cumhachd beachdeachadh air an leithid de phàipearan no pàirtean dhiubh;

(b) aithisg sam bith a thàinig bho chomataidh a’ suidheachadh mholaidhean co-cheangailte ri cosgaisean poblach;

(c) Bilean Buidseit; agus

(d) gnothach sam bith eile co-cheangailte ri no a bheir buaidh air cosgaisean Rianachd na h-Alba no cosgaisean sam bith eile pàighte a-mach à Ionmhas Co-dhaingnichte na h-Alba.

2. Faodaidh a’ Chomataidh cuideachd beachdachadh air, agus, far am faic iad iomchaidh, aithisg a chur chun Phàrlamaid a thaobh clàr-ama airson Ìrean Bhilean Buidseit agus a thaobh làimhseachadh gnothaichean ionmhais.

3. Anns na Riaghailtean sin, tha "cosgaisean poblach" a’ ciallachadh cosgaisean Rianachd na h-Alba, cosgaisean eile pàighte a-mach à Ionmhas Co-dhaingnichte na h-Alba agus cosgaisean sam bith eile pàighte a-mach à cìsean, prìsean agus ionmhas poblach eile.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.