Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus an Àrainneachd

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus an Àrainneachd beachdachadh agus aithris air àiteachas, iasgach, leasachadh dùthchail, atharrachadh clìomaid, an àrainneachd agus gnothaichean eile a tha taobh a-staigh dleastanas Rùnaire a’ Chaibineit airson Cùisean Dùthchail & an Àrainneachd.