Compàirtean Coimhearsnachd

Tiosgnadh nan Com-pàirteachasan Choimhearsnachdan

Is e a tha ann an Tionnsgnadh nan Com-pàirteachasan Choimhearsnachdan tionnsgalachd ùr gus guth a thoirt do dhaoine nach fhaigh gu leòr de riochdachadh san t-saoghal phoilitigeach mar as trice.

Bidh an tionnsgnadh, a chaidh a chur ri chèile le Sgioba na Pàrlamaid ri Foghlam is Com-pàirteachasan Choimhearsnachdan, ag obair le eagrachaidhean ri còraichean chiorramach, daoine òga air a bheil e doirbh ruigsinn agus daoine a bhuineas do chinnidhean eile a chuideachadh riutha dol an sàs ann an imeaachdan na Pàrlamaid agus buaidh a thoirt orra.

Is e an t-amas a tha aig an tionnsgnadh cur ri misneachd eagrachaidhean air an taobh a-muigh le bhith:

  • A’ cur ris an tuigse is ris a’ mhothachadh a tha aca air a’ Phàrlamaid, air an àite is air na modhan aice
  • A’ cur ris a’ chomas a tha aca gnìomhan adhartach a ghabhail tro mhodhan na Pàrlamaid
  • A’ cur cheanglaichean air dòigh do gach eagrachadh ann an com-pàirteachas ann am modhan na Pàrlamaid

Rud a tha cudromach, tha an tionnsgnadh ga stiùireadh le eagrachaidhean a’ chom-pàirteachais iad fhèin. Bheir na com-pàirtichean leotha an dealas is an sealladh aca fhèin don tionnsgnadh, agus nì iad cinnteach gun tèid beachd a ghabhail air an iomairt is air na feumalachdan aca fhèin ann am modh nan ceanglaichean ris a' Phàrlamaid.