Gairm Fianais – Bile Deoch-làidir (Pris as ìsle) Alba

Gairm Fianais – Bile Deoch-làidir (Pris as ìsle) Alba

1 Samhain 2011

Chaidh am Bile a thoirt a-steach ann am Pàrlamaid na h-Alba 31 Dàmhair 2011.

Is e prìomh adhbhar a’ Bhile prìs air a' char as ìsle a thoirt a-steach airson deoch-làidir fo nach fhaodar deoch-làidir a reic ann an aitreabhan ceadaichte. Thèid a’ phrìs as ìsle a shocrachadh a rèir neart na dibhe, tomhas na dibhe agus na prìse as ìsle airson gach aonaid.

Airson barrachd fiosrachaidh mun Bhile agus ma na sgrìobhainnean na chois, faicibh Bile Deoch-làidir (Prìs as ìsle) (Beurla).

Clàr-ama

Sgaoil a’ Chomataidh gairm air fianais 1 Samhain 2011.

Fianais

Thathar a’ cur fàilte air fianais bho dhaoine fa leth cho math ri buidhnean is buidhnean proifeiseanta. Tha a’ Chomataidh an dùil gun cuidich fianais a gheibhear ris a’ bheachdachadh a nì i air a’ Bhile aig Ìre 1.

Thèid na freagairtean air fad a chur fa chomhair na Comataidh.

Bu chòir gun toireadh freagairtean aghaidh air gin sam bith no a h-uile gin de na puingean a leanas mu seach—

  • Buannachdan agus a chaochladh a thaobh prìs air a’ char as ìsle airson reic na dibhe a rèir aonaid den deoch a stèidheachadh;
  • An ìre aig am bu chòir a leithid de phrìs as ìsle a shocrachadh agus an reusanachadh airson na h-ìre sin;
  • Nithean sam bith eile an lùib a’ Bhile.

Mar a chuireas sibh fianais a-steach

Cha bu chòir gun nochdadh beachdan mun Bhile nas fhaide na Diluain, 12 Dùbhlachd 2011.

Bu chòir beachdan a chur, uimhir is a ghabhas e dèanamh, ann an cruth dealanach agus ann an riochd MS Word gu Healthandsport.committee@scottish.parliament.uk

Tha Pàrlamaid na h-Alba a' cur fàilte air fianais anns a' Ghàidhlig.

Faodar beachdan a chur ann an cruth cruaidh gu: Comataidh Slàinte agus Spòrs, T3.60, Pàrlamaid na h-Alba, Dùn Èideann EH99 1SP

Cha bu chòir gum biodh beachdan nas motha na ceithir taobhan de A4 de dh’fhaid.

Dè bhios a’ tachairt an uair sin?

An dèidh dhi beachd a ghabhail air na beachdan a gheibhear, aontaichidh a’ Chomataidh clàr de sheiseanan fianais-labhairt, a thèid a chumail san Fhaoilleach 2012, thathar an dùil.

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.