Riaghladh Corporra

Cumaidh Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (BCPA) obair na Pàrlamaid agus a buill. Bidh an luchd-obrach aca a' toirt seachadh nan seirbheisean làitheil a dh'fheumas BPA airson an cuid obrach a dhèanamh.

ChamberDesksIISE20040804

Buidheann an luchd-stiùiridh

Is e Buidheann an luchd-stiùiridh àrd-bhuidheann stiùiridh Pàrlamaid na h-Alba

The MSP block at night

Coimiseanairean

Tha uallach reachdail air Pàrlamaid na h-Alba caochladh dhreuchdan aig àrd-ìre ainmeachadh do A Mòrachd A’ Bhanrigh.

Scottish Parliament Corporate Body

Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba

Tha a’ Bhuidhinn Corporra an urra ri bhith dèanamh cinnteach gu bheil an t-seilbh, luchd-obrach agus seirbheisean aig Pàrlamaid na h-Alba a tha a dhìth oirre.