Buidheann an luchd-stiùiridh

Is e Buidheann an Luchd-stiùiridh (LG) àrd-bhuidheann stiùiridh Pàrlamaid na h-Alba. Is e a h-amas a bhith a’ cumail taic is comhairle ris an Àrd-oifigear/Clàrc ann a bhith a’ mìneachadh agus a’ coileanadh amasan is luachan na buidhne agus a a bhith a’ dèanamh obair ro-innleachdail gus seo a thoirt gu buil.

 

Bidh i cuideachd a’ toirt coimeas do dh'àrd oifigearan a bhith a’ co-roinn eòlas agus fios agus a bhith a’ cur seachad am beachdan air mar bu chòir a’ bhuidheann a ruith, an dà chuid aig an àm seo agus san àm ri teachd.