Teachdaireachd an Oifigeir Riaghlaidh

Chaidh Tricia Marwick BPA a thaghadh mar Oifigear-riaghlaidh air a’ Cheathramh Seisean de Phàrlamaid na h-Alba Diciadain 11 Cèitean 2011. Air an aon latha, chaidh Elaine Nic a’ Ghobhainn BPA agus Iain Scott BPA a thaghadh nan Leas-oifigearan Riaghlaidh.

Tha an earrann seo den làrach-lìn ag innse dhuibh beagan mu àite an Oifigeir-riaghlaidh, nan Leas-oifigearan riaghlaidh agus mu na prìomh dhleastanasan a tha aca.

Bidh an t-Oifigear-riaghlaidh a' cumail gun chlaonadh ann an seagh poilitigeach anns a h-uile nì a nì i, agus feumaidh na Leas-oifigearan cur an gnìomh gun chlaonadh cuideachd nuair a bhios na dleastanasan oifigeil a tha orra gan gabhail os làimh aca.

Is e an t-ullach as fhollaisiche a tha air na h-oifigearan-riaghlaidh dol sa chathair air seiseanan iomlan den Phàrlamaid anns an t-Seòmar-dheasbaid. Cuideachd, tha obair an Oifigeir-riaghlaidh a’ gabhail a-steach taghadh nan ceist a chuirear aig Àm-ceasnachaidh a’ Phrìomh Mhinisteir a h-uile seachdain, cho math ri taghadh nan ceistean is nan atharrachaidhean leasachail.

Tha trì uallachaidhean eile air an Oifigear-riaghlaidh, is e sin dol sa chathair air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba is air Bureau na Pàrlamaid, agus a’ Phàrlamaid a riochdachadh aig an taigh is thall thairis.

Tha taic aig an Oifigear-riaghlaidh san obair aice bhon dithis Leas-oifigearan agus gheibh sibh a-mach barrachd mu na h-obraichean air fad aca le bhith a' briogadh air na ceanglaichean air an taobh chlì.

2012 Image Gallery

Images of the Presiding Officer's activities in 2012

2011 Image Gallery

Images of the Presiding Officer's activities in 2011

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.