• Exterior view of the Scottish Parliament building on a sunny day

  Cothroman cosnaidh

  <p><b>A bheil thu a’ sireadh obair sa Phàrlamaid?</b></p> <p>Gheibhear fios mu ar cothroman cosnaidh air fad air na duilleagan seo. </p> <p sizcache="100" sizset="39"><a href="http://www.scottish.parliament.uk/abouttheparliament/12442.aspx">Cothroman cosnaidh sa Phàrlamaid</a> (Beurla)</p>
  +-

  Cothroman cosnaidh

 • Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

  <p>Tha fiosrachadh againn air Buidheann Phàrlamaideach a’ Cho-fhlaitheis, air buidhnean eadar-nàiseanta, mu bhith a’ cur fios thugainn agus mu bhith a’ tighinn air chèilidh oirnn. </p> <p sizcache="100" sizset="44"><a href="http://www.scottish.parliament.uk/abouttheparliament/12443.aspx" title="Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh" originalattribute="href" originalpath="http://project.scottishparliament/gd/abouttheparliament/12443.aspx">Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh</a> (Beurla)</p> <p><a href="http://project.scottishparliament/abouttheparliament/19195.aspx"></a></p>
  +-

  Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

 • frontofbuildingFP

  Aithisg bhliadhnail

  <p>Bidh an aithisg bhliadhnail ag aithris air obair na Pàrlamaid is mar a choilean i a dleastanansan. </p> <p jQuery1340189868867="3" jQuery1350571473379="3" sizset="71" sizcache="100"><a href="http://scottish.parliament.uk/Annualreportsandaccounts/SP_AnnualReport2011-12-Gaelic.pdf">Aithisg Bhliadhnail 2012 (2.65MB pdf)</a></p>
  +-

  Aithisg bhliadhnail

 • An t-Oifigear Riaghlaidh Ken Mac an Tòisich

  An t-Oifigear Riaghlaidh

  <p><strong>Mun Oifigear Riaghalaidh.</strong></p> <p>'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis. </p> <p sizset="44" sizcache="100" nodeindex="1"><a href="http://www.scottish.parliament.uk/gd/abouttheparliament/9970.aspx" originalattribute="href" originalpath="http://www.scottish.parliament.uk/gd/abouttheparliament/9970.aspx">Leugh barrachd: An t-Oifigear Riaghlaidh </a></p> <p><a href="http://project.scottishparliament/abouttheparliament/12442.aspx"></a></p>
  +-

  An t-Oifigear Riaghlaidh

Mun Phàrlamaid

<p>Air an duilleig seo, gheibhear a-mach mun obair agus mu na dleastanasan aig an Oifigeir Riaghlaidh, aig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB) agus mu obair is structar an luchd-obrach againn. </p>

'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.