Naidheachd

 

Pàrlamaid na h-Alba ag ath-ùrachadh a gealltanais ri Gàidhlig le plana cànain còig bliadhna

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a gealltanas ri Gàidhlig ath-ùrachadh le foillseachadh a’ Phlana Ghàidhlig ùr aice.

Beachdan gan sireadh bho mhuinntir Ghlaschu air atharrachadh clìomaid

Beachdan gan sireadh bho mhuinntir Ghlaschu air atharrachadh clìomaid

Comataidh aig Taigh an Ròid ag iarradh bacadh a chur air Innealan Mogail Meidigeach

Tha comataidh aig Taigh an Ròid ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba bacadh a chur air cleachdadh mhodhan-obrachaidh mogail (mesh procedures) ann an Alba, gus am bi misneachd ann an co-dhùnaidhean an Ath-bhreithneachaidh Neo-eisimeilich...

World_press_photo2

Dealbhan as fheàrr bho naidheachdan an t-saoghail air tighinn gu Pàrlamaid na h-Alba

Tha cruinneachadh de dhealbhan nan naidheachdan bho air feadh an t-saoghail a fhuair duaisean ga thaisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Brataichean gu bhith an crochadh ri leth-chrann airson an Oifigeir Riaghlaidh a bh’ ann Sir Ailig MacFhearghais

Bidh na brataichean aig Pàrlamaid na h-Alba an crochadh ri leth-chrann mar chomharrachadh urraim don Oifigear Riaghlaidh a bh’ ann Sir Ailig MacFhearghais

Tiocaidean airson a’ phobaill rim faotainn airson àrd-choinneamh cultair eadar-nàiseanta

Tha cothrom ga thoirt an-diugh do dhaoine ann an Alba a bhith an làthair aig àrd-choinneamh mhòr eadar-nàiseanta, a thèid a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba, air na tha ri teachd airson nan ealain agus cultar.

Comataidh ann an Taigh an Ròid ag iarraidh leasachaidhean ann an aithriseadh air bith-iomadachd

Tha Comataidh ann an Taigh an Ròid air dòighean a mhìneachadh anns am faodar leasachadh ghnìomhan agus aithriseadh a thaobh bith-iomadachd...

Foghlam air a dhearbhadh a thaobh bochdainn: Comataidh a’ leigeil fhaicinn nan cnapan-starraidh ionmhais anns an latha-sgoile Albannach

Chaidh cosgaisean an latha-sgoile Albannaich, a dh’fheumas teaghlaichean pàigheadh, a leigeil fhaicinn le comataidh phàrlamaideach, agus iad a’ foillseachadh aithisg...

So-dhèantachd companaidh lùtha an seilbh a’ phobaill gu bhith air a mheasadh le comataidh aig Taigh an Ròid

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air so-dhèantachd companaidh lùtha neo-phrothaid a tha an seilbh a’ phobaill.

Beachdan gan sireadh air inbheisteadh ann an seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse-Gall

Thèid inbheisteadh ann an lìonra nan seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse Gall a chur fon phrosbaig le comataidh pàrlamaideach.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date