Naidheachd

 

Tha Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd Thaigh an Ròid a’ rabhadh gu bheil fianais làidir ann air cunnart deamografaigeach a thaobh meud buidseat na h-Alba

Tha fianais làidir ann gu bheil cunnart deamografaigeach a’ bagairt air meud buidseat na h-Alba san àm ri teachd, a rèir Comataidh an Ionmhais & na Bun-reachd aig Taigh an Ròid. Dh’fhaodadh seo buaidh a thoirt air caiteachas poblach ann an Alba.

Rodger_Shearer

Taisbeanadh pàrlamaideach a’ rùrach na h-Alba tro lionsa nan oileanach dealbh-thogail.

Thèid obair-ealain bho fheadhainn de na dealbhadairean neo-dhreuchdail as fheàrr ann an Alba a thaisbeanadh nas anmoiche sa mhìos seo mar phàirt de thaisbeanadh ùr aig Pàrlamaid na h-Alba.

Ainmean nan daoine a thuit sa Chiad Chogadh gu bhith a’ soillseachadh Pàrlamaid na h-Alba mar chomharradh urraim

Thèid ainmean nan daoine a bhàsaich fhad ’s a bha iad a’ dèanamh seirbheis às leth Alba anns a’ Chiad Chogadh Mhòr a phròiseactachadh air togalach Pàrlamaid na h-Alba air Didòmhnaich 11 Sultain 2018 ...

BPA a’ sireadh bheachdan air moladh a chuireadh crìoch gu peanasachadh corporra do chloinn

Tha Comataidh Co-ionnanachdan agus Còraichean Daonna air gairm airson bheachdan a chur air bhog air molaidhean a bhiodh a’ toirt air falbh ‘peanasachadh reusanta’ mar leisgeul ann an lagh na h-Alba.

Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do roghainnean eile an àite nan cùirtean

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ toirt taic do chleachdadh a bharrachd de dhòighean-obrach leithid Rèiteach Eadar-roghnach airson Deasbadan ...

Comataidh aig Taigh an Ròid gu bhith a’ tadhal air Dùn Dè

Tha a’ Chomataidh an-dràsta a’ rannsachadh bochdainn ann an obair agus dè a’ bhuaidh a tha aig siostam tèarainteachd shòisealta againn orrasan a tha ann an obair ach le teachd-a-steach ìosal.

Fiosrachadh air cosgaisean nam BPA airson 2017/18 air fhoillseacheadh air-loidhne

Tha fiosrachadh làithreach air cosgaisean pàrlamaideach nam BPA uile air fhoillseachadh an-diugh air an eadar-lìon.

Leudaich cothrom air dreuchdan laghail, tha Comataidh a’ Cheartais ag ràdh

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid ag iarraidh air sgoiltean, oilthighean agus Comann Lagha na h-Alba beachdachadh air dè na cnap-starraidhean a tha a’ bacadh dhaoine bho dhreuchd neach-lagha.

Pàrlamaid na h-Alba ag ath-ùrachadh a gealltanais ri Gàidhlig le plana cànain còig bliadhna

Tha Pàrlamaid na h-Alba air a gealltanas ri Gàidhlig ath-ùrachadh le foillseachadh a’ Phlana Ghàidhlig ùr aice.

Comataidh aig Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan air targaid ùr airson bochdainn connaidh

Thèid moladh air reachdas a tha a’ stèidheachadh targaid ùr airson cur às do bhochdainn connaidh a sgrùdadh le Comataidh Riaghaltas Ionadail is Choimhearsnachdan.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date