Naidheachd

 

Beachdan gan sireadh air inbheisteadh ann an seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse-Gall

Thèid inbheisteadh ann an lìonra nan seirbheisean aiseig airson Cluaidh is Innse Gall a chur fon phrosbaig le comataidh pàrlamaideach.

Dh’fhàillig bancaichean air conaltradh a dhèanamh ris a’ choimhearsnachd nuair a bha iad a’ dùnadh mheuran, a rèir comataidh ann an Taigh an Ròid

Chaidh rannsachadh air dùnadh meuran nam bancaichean a thòiseacheadh le Comataidh Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach anns a’ Mhàrt 2018 ...

Luchd-poilitigs ainmeil na Rìoghachd Aonaichte dol a bhith aig ceann na Fèis Phoilitigs

Bidh an luchd-poilitigs ainmeil am Morair Mìcheal Heseltine and a’ Bhana-mhorair Màiread Hodge ag innse mu bhuaidh is call nam beatha poiltigeach aig an Fhèis Phoilitigs am-bliadhna, chaidh innse an-diugh.

Atharrachaidhean ann an cultar Seirbheis na Slàinte gam moladh às dèidh sgrùdadh le Comataidh Thaigh an Ròid

Tha BPA air a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs air sgrùdadh farsaing a dhèanamh air cultar an NHS agus mar a tha seo a’ toirt buaidh air euslaintich, agus tha iad a’ foillseachadh toradh an rannsachaidh an-diugh.

Michael Gove BP dol a fhreagairt cheistean bho Chomataidhean aig Taigh an Ròid

Thèid a’ mhì-chinnt mu àiteachas agus iasgach às dèidh Brexit agus ciamar a lìbhrigeas an RA ‘Brexit Uaine’ a thogail le dà Chomataidh aig Taigh an Ròid nuair a chluinneas iad bhon Fhìor Urramach Michael Gove BP.

Comataidh Thaigh an Ròid dol a sgrùdadh tèarainteachd shòisealta agus bochdainn dhaoine a tha ag obair

Bidh na sochairean sòisealta a gheibh daoine a tha ag obair ach air teachd-a-steach ìosal na fhòcas rannsachaidh aig a’ Chomataidh Tèarainteachd Shòisealta

Comataidh Ionmhais & Bun-reachd a’ tòiseachadh na h-ath ìre den sgrùdadh bhun-reachdail aca: Frèaman-obrach Coitcheann na Rìoghachd Aonaichte

Holyrood’s Finance and Constitution Committee has begun the next phase of its constitutional scrutiny with a call for evidence on Common UK frameworks.

Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ foillseachadh mholaidhean bhon rannsachadh air sàrachadh feiseil agus dòigh-ghiùlain mhì-iomchaidh

Tha Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach (SPPA) air na ciad mholaidhean aca fhoillseachadh an dèidh rannsachadh air mar a thathar a’ bacadh, ag aithris air agus a’ sgrùdadh aithrisean a thaobh sàrachadh feiseil...

Tubhailtean-mìosail an-asgaidh a-nis aig togalach Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh a dhearbhadh gum bi cungaidhean mìosail rim faighinn an-asgaidh sa bhad aig togalach Pàrlamaid na h-Alba.

A’ Mhòr-chuid de Chomataidh Co-ionannachd is Chòraichean Daonna a’ cur taic ri còraichean bhòtaidh do phrìosanaich

Bu chòir còraichean bhòtaidh a bhith aig prìosanaich a tha fo ghrèim a rèir Comataidh Co-ionannachd is Chòraichean Daonna aig Taigh an Ròid.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date