Naidheachd

 

Bu chòir gum bi Alba a’ toirt dhaibhsan a tha gun dachaigh àite-còmhnaidh maireannach a theireadh iad dachaigh ris

Bu chòir gun dèan Alba grunn leasachaidhean ris an dòigh-obrach airson dèiligeadh ri dìth dachaigh is cadal a-muigh, nam measg le bhith a’ cur an gnìomh ‘taigheadas air tùs, nòs Albannach’ a bheireadh do dhaoine dachaigh a tha sàbhailte agus maireannach.

Comataidh phàrlamaideach gu bhith a’ sgrùdadh gnìomhachas an tuathanais-bhradain ann an Alba

Bidh na tha ri teachd airson gnìomhachas an tuathanais-bhradain ann an Alba a’ tighinn fo prosbaig Comataidh an Eaconamaidh Dùthchail agus Ceangalachd ann am Pàrlamaid na h-Alba ...

Sràbhan plastaig gan cur a-mach à togalach Pàrlamaid na h-Alba gu brath

Plastic drinking straws have been banished for good at the Scottish Parliament, it has been announced.

‘A bheil bùird NHS a’ coileanadh deagh riaghladh corporra?’ tha Comataidh Slàinte is Spòrs a’ faighneachd

‘A bheil bùird NHS a’ coileanadh deagh riaghladh corporra?’ tha Comataidh Slàinte is Spòrs a’ faighneachd

Cha mhol Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd ann an Taigh an Ròid cead ri Bile Aonadh Eòrpach (Às-tharraing) anns a chruth sa bheil e an-dràsta

Chan eil Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd ann an Taigh an Ròid ann an suidheachadh far am faodadh iad cead reachdail a thoirt do Bhile Aonadh Eòrpach (Às-tharraing) ...

Cùmhnant ann no às? Tha duilgheadasan cudromach le Cùmhnantan Baile-Roinne, a rèir Comataidh ann an Taigh an Ròid

Cùmhnant ann no às? Tha duilgheadasan cudromach le Cùmhnantan Baile-Roinne, a rèir Comataidh ann an Taigh an Ròid

Dè bhios na h-atharrachaidhean ris an dòigh anns an lìbhrigear foghlam ann an Alba a’ ciallachadh dhut?

Dè bhios na h-atharrachaidhean ris an dòigh anns an lìbhrigear foghlam ann an Alba a’ ciallachadh dhut?

Comataidh bho Thaigh an Ròid a’ tadhal air Obar Dheathain airson còmhradh a dhèanamh air buidseat na h-Alba agus buaidh Bhrexit air an ear-thuath

Bidh gnothachais, an treas raon agus buidhnean eile a’ coinneachadh ri BPA ann an Obar Dheathain an ath mhìos gus còmhradh a dhèanamh air buidseat na h-Alba agus a’ bhuaidh a bhios aig Brexit air obraichean agus air maoineachasan anns an ear-thuath...

Am bi atharrachaidhean ris an t-siostam dealbhaidh ann an Alba ga dhèanamh nas fheàrr, tha Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ faighneachd

Am bi atharrachaidhean a thathar a’ moladh ris an t siostam dealbhaidh ann an Alba a’ toirt barrachd guth ri coimhearsnachdan air na h-àitichean aca? Agus am bi seo a’ dìon na h-àrainneachd, a thaobh thogalaichean agus nàdair, ann an Alba?

Atharrachaidhean a dhìth gus sgrùdadh pàrlamaideach a dhèanamh cinnteach air ullachaidhean tèarainteachd shòisealta

Tha atharrachaidhean a dhìth ma thathar gu bhith a’ dèanamh cinnteach gum faod Pàrlamaid na h-Alba am mion-fhiosrachadh a sgrùdadh air mar a bhios siostam ùr airson tèarainteachd shòisealta ann an Alba ag obrachadh...

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date